Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Estudo previo e plan de traballo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Decisión política e fixación de obxectivos[editar]

Esta fase, ás veces chamada "análise previo", "estudo de oportunidade" ou "estudo de viabilidade", debe preceder a calquera operación de concepción ou deseño dunha base de datos. Nesta fase ten que concretarse a vontade dos directivos de realizar o proxecto, definindo uns obxectivos claros e concretos que guíen o proceso de desenvolvemento.

O estudo de viabilidade, de moi curta duración e no que a intervención dos técnicos é limitada, resulta imprescindible para conseguir que o novo sistema informático, artellado ao redor da base de datos, se integre no organismo unha vez posto en funcionamento, adaptándose aos seus obxectivos e prestando o servizo que del se esperaba cando se decidiu a súa implantación.

Os técnicos implicados no proceso de creación dun sistema de base de datos teñen que ter presente que, se non contan con todo o apoio dos directivos (quen non só teñen que saber que se vai realizar o proxecto, senón que tamén han de comprender o alcance e significado do mesmo), será mellor abandonar a idea polo momento, retardándoa quizais para outra ocasión máis propicia, xa que se non existe unha decidida vontade da organización no seu conxunto ─impulsada polos seus directivos─ de levar adiante o sistema, aumentan considerablemente as probabilidades de fracaso, polo que os custos do proxecto, a miúdo moi elevados, non estarían xustificados.

Avaliación previa de medios e custos[editar]

Unha vez que a dirección tomou a decisión inicial de emprender as operacións que conduzan ao establecemento dun sistema de base de datos e definiu os obxectivos xerais do proxecto, cómpre realizar unha avaliación aproximada dos medios e dos custos que requiriría a posta en funcionamento do sistema.

Tratarase só de establecer a magnitude aproximada do custo global do proxecto, xa que será practicamente imposible, sen un estudo máis profundo do sistema que se vai desenvolver, facer unha análise detallada dos custos. Porén, é imprescindible que aos responsables do organismo se lles forneza unha cifra aproximada dos custos que representará a implantación do sistema e mailo seu mantemento, así coma dos medios, en especial do persoal, que van ser precisos.

Aprobación dunha estrutura orgánica[editar]

Antes de comezar o desenvolvemento do sistema será preciso definir a organización da unidade administrativa que terá unha responsabilidade da xestión e control da base de datos, así como determinar a estrutura e mailos compoñentes do equipo encargado do seu desenvolvemento.

As funcións do administrador da base de datos, a súa responsabilidade respecto ao contido da base de datos, a actualización da mesma, a estandarización da información, etc., son aspectos fundamentais que han de considerarse dende un principio e que poden resultar decisivos para conseguir que o proxecto chegue a bo porto.

Non se pode establecer unha normativa xeral que determine cal é a mellor organización ou que leve a definir de forma óptima as funcións e responsabilidades do administrador da base, porque, en cada caso, as características da organización e do ambiente condicionan a decisión.

Porén, cómpre salientar a necesidade de establecer, como fase previa á concepción da base de datos, a organización da mesma e maila do equipo que vai intervir na súa creación. Esta responsabilidade correspóndelle á dirección, que deberá decidir e aprobar, dun modo formal, a estrutura organizativa do equipo que terá ao seu cargo a creación da base de datos, así coma da unidade que se encargaría posteriormente do seu mantemento.

As liñas xerais de quen e como se vai utilizar e actualizar a base de datos tamén serán aprobadas pola dirección e, posteriormente, o administrador da base de datos, previo acordo cos usuarios, deberá redactar unha normativa que regule estes aspectos.

Plan de traballo detallado[editar]

Unha vez obtida a conformidade por parte da dirección para emprender o proxecto, será preciso crear un plan de traballo detallado no que se especifiquen as distintas fases, cos prazos e medios que requirirán cada unha delas.

En xeral, dá mellores resultados prácticos o desenvolvemento do sistema de forma gradual, sen intentar integrar á vez todas as aplicacións na base. Deste xeito conséguense varios obxectivos:

  1. A propia experiencia vai amosando os erros cometidos e a forma de solucionalos.
  2. Por outra banda, unha evolución, en lugar dunha revolución, permitirá a adaptación e formación dos usuarios, tanto informáticos (analistas e programadores) coma non informáticos, que non terán que enfrontarse bruscamente, e todos á vez, cun sistema que, ao cambiar os seus hábitos de traballo, sempre creará dificultades e espertará desconfianzas.
  3. Obteranse resultados prácticos en menores prazos, o cal virá ben de cara aos directivos e mailos usuarios.

Hai que ter en conta que a anterior afirmación respecto da conveniencia dunha implantación gradual non significa que non haxa que facer un estudo global detallado e a fondo de toda a información que formará parte da base de datos cando esta estea completamente operativa.

Para realizar esta planificación é moi importante contar co acordo dos usuarios, xa que en varias das etapas de desenvolvemento do sistema será obrigada a súa participación, e por tanto non se pode prescindir da súa opinión.

O plan de traballo detallado ha de ser aprobado pola dirección antes de pasar á seguinte etapa, e de ser rexeitado pode ser necesario ben volvelo elaborar ou mesmo volver á etapa inicial de "estudo de viabilidade", reconsiderando os obxectivos, medios e prazos.