C/Exercicios:Traballar con ficheiros/Solucións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Solución 1[editar]

#include <stdio.h>

int main(int argc, char * argv[])
{
 // Declaración de variables
 FILE * entrada;
 char cadea[128];
 int peche;
 
 
  // Comprobación do número de argumentos na chamada
  if(argc != 2)
  {
   printf("O programa debe executarse cun único argumento,\n");
   printf("que debe conter a ruta ao ficheiro de texto a ler.\n");
   return -1;
  }
 
 // Apertura do ficheiro coas palabras
 entrada = fopen(argv[1], "r");
 
  // Se non se dá aberto o ficheiro:
  if(entrada == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro de entrada: «%s».\n",argv[1]);
   return -1;
  }
 
 // Proceso de lectura e impresión en pantalla das cadeas do ficheiro
 fgets(cadea, sizeof(cadea), entrada);
 while(!feof(entrada) && !ferror(entrada))
 {
  printf("%s",cadea);
  fgets(cadea, sizeof(cadea), entrada);
 }
 
 // Peche do ficheiro
 peche = fclose(entrada);
 if(peche == EOF)
 {
  printf("O ficheiro de entrada, «%s», non de puido pechar correctamente,\n",argv[1]);
  printf("por tanto pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 
 // Saída correcta do programa
 return 0;
}

Solución 2[editar]

#include <stdio.h>

int main(int argc, char * argv[])
{
 // Declaración de variables
 FILE * entrada;
 FILE * saida;
 char cadea[128];
 int peche;
 
 
  // Comprobación do número de argumentos na chamada
  if(argc != 3)
  {
   printf("O programa debe executarse con dous argumentos:\n");
   printf("1. a ruta do ficheiro de entrada e\n");
   printf("1. a ruta do ficheiro de saída.\n");
   return -1;
  }
 
 // Apertura do ficheiro coas palabras
 entrada = fopen(argv[1], "r");
 saida = fopen(argv[2], "w");
 
  // Se non se dá aberto algún ficheiro:
  if(entrada == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro de entrada: «%s».\n",argv[1]);
   return -1;
  }
  if(saida == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro de saída: «%s».\n",argv[2]);
   return -1;
  }
 
 // Proceso de lectura e gravado das cadeas do ficheiro de entrada no de saída
 fgets(cadea, sizeof(cadea), entrada);
 
 while(!feof(entrada) && !ferror(entrada))
 {
  fputs("→ ",saida);
  fputs(cadea, saida);
  fgets(cadea, sizeof(cadea), entrada);
 }
 
 // Peche do ficheiro
 peche = fclose(entrada);
 if(peche == EOF)
 {
  printf("O ficheiro de entrada, «%s», non de puido pechar correctamente,\n",argv[1]);
  printf("por tanto pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 peche = fclose(saida);
 if(peche == EOF)
 {
  printf("O ficheiro de saída, «%s», non de puido pechar correctamente,\n",argv[2]);
  printf("por tanto pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 
 // Saída correcta do programa
 return 0;
}

Solución 3[editar]

#include <stdio.h>

int main(int argc, char * argv[])
{
 // Declaración de variables
 FILE * entrada;
 FILE * saida;
 char cadea[128];
 int control;
 int inicial;
 
 
  // Comprobación do número de argumentos na chamada
  if(argc != 3)
  {
   printf("O programa debe executarse con dous argumentos:\n");
   printf("1. a ruta do ficheiro de entrada e\n");
   printf("1. a ruta do ficheiro de saída.\n");
   return -1;
  }
 
 // Apertura do ficheiro coas palabras
 entrada = fopen(argv[1], "r");
 saida = fopen(argv[2], "w");
 
  // Se non se dá aberto algún ficheiro:
  if(entrada == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro de entrada: «%s».\n",argv[1]);
   return -1;
  }
  if(saida == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro de saída: «%s».\n",argv[2]);
   return -1;
  }
 
 // Proceso
 inicial = fgetc(entrada);
 
 while(!feof(entrada) && !ferror(entrada))
 {
  control = fputc(inicial,saida);
  if(control == EOF)
   break;
  control = fputc(' ',saida);
  if(control == EOF)
   break;
  fgets(cadea, sizeof(cadea), entrada);
  if(feof(entrada) || ferror(entrada))
   break;
  inicial = fgetc(entrada);
 }
 
 // Peche do ficheiro
 control = fclose(entrada);
 if(control == EOF)
 {
  printf("O ficheiro de entrada, «%s», non de puido pechar correctamente,\n",argv[1]);
  printf("por tanto pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 control = fclose(saida);
 if(control == EOF)
 {
  printf("O ficheiro de saída, «%s», non de puido pechar correctamente,\n",argv[2]);
  printf("por tanto pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 
 // Saída correcta do programa
 return 0;
}

Solución 4[editar]

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct ficha
{
 char nome[63];
 char alcume[31];
 unsigned short int idade;
 unsigned short int camiseta;
 float media;
};

void limpeza(void); // Función para limpar o salto de liña que deixa a función scanf()

int main(int argc, char * argv[])
{
 // Declaración de variables
 FILE * ficheiro;
 struct ficha xogadores[5];
 struct ficha temporal;
 unsigned short int contador;
 int control1;
 char * control2;
 char resposta;
 
  // Comprobación do número de argumentos na chamada
  if(argc != 2)
  {
   printf("O programa debe executarse cun argumento que indique a ruta\n");
   printf("do ficheiro onde se van gardar os datos do 5 inicial.\n");
   return -1;
  }
  
 // Proceso de introdución de datos:
 printf("Introduza os datos do 5 inicial:\n");
 for(contador = 0;contador < 5;contador++)
 {
  printf(" Xogador %d\n",contador+1);
  
   do
   {
	printf(" Nome e apelidos: ");
	control2 = fgets(xogadores[contador].nome,sizeof(xogadores[contador].nome),stdin);
   }
   while(control2 == NULL || !strlen(xogadores[contador].nome));
  
   do
   {
	printf(" Alcume (se ten): ");
	control2 = fgets(xogadores[contador].alcume,sizeof(xogadores[contador].alcume),stdin);
   }
   while(control2 == NULL);
   
   do
   {
	printf(" Idade: ");
	control1 = scanf("%hu",&xogadores[contador].idade);limpeza();
   }
   while(control1 != 1);
   
   do
   {
	printf(" Camiseta: ");
	control1 = scanf("%hu",&xogadores[contador].camiseta);limpeza();
   }
   while(control1 != 1);
   
   do
   {
	printf(" Media de goles por encontro: ");
	control1 = scanf("%f",&xogadores[contador].media);limpeza();
   }
   while(control1 != 1);
   
 }
 
 // Apertura do ficheiro para gravar nel, e tamén para ler.
 ficheiro = fopen(argv[1], "w+b");
 
  // Se non se dá aberto o ficheiro
  if(ficheiro == NULL)
  {
   printf("Non se puido ler o ficheiro: «%s».\n",argv[1]);
   return -1;
  }
 
 printf("Gravando os datos en disco...\n");
 control1 = fwrite(xogadores, sizeof(xogadores[0]), 5, ficheiro);
 if(control1 != 5)
 {
  printf("Houbo un erro ao gravar os datos en disco.\n");
  printf("Pasoulle algo ao ficheiro «%s»?.\n",argv[1]);
 }
 else
  printf("               ...feito.\n");
 
 printf("Quere revisar os datos introducidos (S/n)? ");
 resposta = getchar();
  
  if(resposta == 'n')
   return 0; // Saída correcta do programa
 
 // Toca ler o ficheiro dende o principio, así que
 
  // poñemos o punteiro de lectura e escritura ao principio do ficheiro
  rewind(ficheiro);
  
  // e lemos:
  for(contador = 0;contador < 5;contador++)
  {
   printf(" Xogador %d\n",contador+1);
      
	control1 = fread(&temporal, sizeof(temporal), 1, ficheiro);
	if(control1 != 1)
	{
	 printf("Houbo un problema ao ler o ficheiro de datos: «%s».",argv[1]);
	 return -1;
	}
	
   printf("  Nome completo: %s",temporal.nome);
   printf("  Alcume: %s",temporal.alcume);
   printf("  Idade: %hu\n",temporal.idade);
   printf("  Camiseta: %hu\n",temporal.camiseta);
   printf("  Media de goles por encontro: %f\n",temporal.media);
  }
  
 // Peche do ficheiro
 control1 = fclose(ficheiro);
 if(control1 == EOF)
 {
  printf("O ficheiro «%s» non de puido pechar correctamente, por tanto\n",argv[1]);
  printf("pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
 
 // Saída correcta do programa
 return 0;
}

void limpeza(void) 
{ 
 // Declaración de variables
 int ch; 
 
 // Limpar
 while
 (
  (ch = fgetc(stdin)) != EOF
  &&
  ch != '\n'
 );
}

Solución 5[editar]

// Ficheiros de cabeceira.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// Definicións de valores.
#define CARACTERESMAXIMOS 50

// Declaración de estruturas.

 // Estrutura para a matriz dinámica de nomes.
 typedef struct
 {
  unsigned short int cantidade;
  char ** elementos;
 } lista;
 
 // Estrutura para as fichas con nome e idade.
 typedef struct
 {
  char nome[CARACTERESMAXIMOS];
  unsigned short int idade;
 } ficha;
 
// Declaracións de funcións.
lista funcion1(FILE * ficheiro);
signed short int funcion2(char * cadea, lista nomes);
void funcion3(lista nomes, char * rutadoficheiro);
void limpeza(void); // Función para limpar o lixo da función scanf()

lista funcion1(FILE * ficheiro)
{
 // Declaración de variables.
 lista nomes = {0, NULL};
  // É importante que o punteiro teña valor nulo para o realloc().
  // Ademais, sendo nomes.cantidade 0, se non hai nomes non fai falla establecer este valor de novo.
 char cadea[CARACTERESMAXIMOS];
 
 // Por se o punteiro de lectura e escritura do ficheiro non está ao principio:
 rewind(ficheiro);

 // Comeza o verdadeiro proceso
 fgets(cadea,sizeof(cadea),ficheiro); // Lectura dunha liña do ficheiro.
 
 while(!feof(ficheiro) && !ferror(ficheiro))
 {
  if(funcion2(cadea,nomes) == -1) // Se a cadea non existe aínda na lista.
  {
   nomes.cantidade++; // A lista de nomes vai ter un novo elemento.
   nomes.elementos = (char **) realloc(nomes.elementos,sizeof(char *)*nomes.cantidade); // Amplíase o espazo na lista.
   nomes.elementos[nomes.cantidade-1] = (char *) malloc(sizeof(char)*strlen(cadea)); // Faise espazo para o novo nome.
   strcpy(nomes.elementos[nomes.cantidade-1],cadea); // Introdúcese o novo nome na lista.
  }
  
  fgets(cadea,sizeof(cadea),ficheiro); // Lectura dunha liña do ficheiro.
 }

 return nomes;
}

signed short int funcion2(char * cadea, lista nomes)
{
 // Declaración de variables.
 signed short int indice;

 // Proceso de busca dunha cadea igual.
 for(indice = 0;indice < nomes.cantidade;indice++)
 {
  if(!strcmp(nomes.elementos[indice], cadea)) // Se son iguais...
   return indice; // ...devolve o lugar onde se atopa a primeira cadea igual.
 }

 // Se non se atopou unha cadea igual:
 return -1;
}

void funcion3(lista nomes, char * rutadoficheiro)
{
 // Declaración de variables.
 int indice;
 FILE * ficheiro;
 ficha * datos;
 int control1;
 int lonxitude;
 
 // En caso de que non haxa nomes na lista, a función devolve 
 if(nomes.cantidade == 0)
 {
  printf("A lista de nomes está baleira.\n");
  return;
 }
 
 // Se a lista non está baleira, o primeiro é facer espazo para os datos.
 datos = (ficha *) malloc(sizeof(ficha)*nomes.cantidade);

 // Créase o ficheiro que vai conter os datos.
 ficheiro = fopen(rutadoficheiro, "wb"); // Ábrese en forma binaria.

 // Proceso de obtención da idade correspondente a cada nome.
 for(indice = 0;indice < nomes.cantidade;indice++)
 {
  strcpy(datos[indice].nome, nomes.elementos[indice]);
  printf("Nome: %s",datos[indice].nome); // O salto de liña vai incluído no nome.
  do
  {
   printf("Idade: ");
   control1 = scanf("%d",&datos[indice].idade); limpeza();
  }
  while(control1 != 1 || datos[indice].idade < 0);
 }

 // Escritura dos datos no ficheiro.
 fwrite(datos,sizeof(ficha),nomes.cantidade,ficheiro);

 // Peche do ficheiro.
 control1 = fclose(ficheiro);
 if(control1 == EOF)
 {
  printf("Houbo un erro ao pechar o ficheiro «%s».\n",rutadoficheiro);
  printf("O ficheiro pecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n");
 }
}

void limpeza(void)
{
 char ch;
 while( (ch = fgetc(stdin)) != EOF && ch != '\n' );
}

// FUNCIÓN PRINCIPAL
// Non forma parte do exercicio, pero permite poñer a proba as funcións do mesmo.
int main(void)
{
 // Declaración de variables.
 lista datos;
 ficha temporal;
 FILE * ficheiro;
 int indice;
 int control;

 // Posta a proba de funcion1() e funcion2().
 printf("Posta a proba de funcion1() e funcion2():\n");

  ficheiro = fopen("datos.txt","r"); // Previamente haberá que crear o ficheiro coa lista de nomes.
  
  datos = funcion1(ficheiro);

  printf("Datos gardados:\n");
  for(indice = 0; indice < datos.cantidade; indice++)
  {
   printf("%s",datos.elementos[indice]);
  }
  printf("\n");

  fclose(ficheiro);

 // Posta a proba da funcion3().
 printf("Posta a proba de funcion3():\n");
 
  // Execución da función.
  funcion3(datos, "datos.dat");
  
  // Lectura dos datos gardados.
  ficheiro = fopen("datos.dat", "rb");
  printf(" Léronse os seguintes datos:\n");
  for(indice = 0; indice < datos.cantidade; indice++)
  {
   control = fread(&temporal, sizeof(ficha), 1, ficheiro);
	if(control != 1)
	{
	 printf("Houbo un problema ao ler o ficheiro de datos: «%s».\n","datos.dat");
	 return -1; // Saída do programa.
	}
   printf(" → %s  %hu anos\n",temporal.nome, temporal.idade); // Tendo en conta que o nome ten un salto de liña.
  }
  fclose(ficheiro);  
  
 // Liberación da memoria dinámica reservada.
 for(indice = 0; indice < datos.cantidade; indice++)
 {
  free(datos.elementos[indice]);
 }
 free(datos.elementos);

 // Saída correcta do programa.
 return 0;
}

Solución 6[editar]

// Ficheiros de cabeceira:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// Definición de constantes:
#define LONXITUDERUTA 128
#define LONXITUDENOME 66
#define LONXITUDECODIGO 6
#define CANTIDADENOTAS 3

// Definicións de tipos:
typedef struct
{
 char codigo[LONXITUDECODIGO+1];
 char nome[LONXITUDENOME];
 unsigned short int idade;
 float notas[CANTIDADENOTAS];
 float notafinal;
 signed short int marca;
} estrutura;

// Prototipos das funcións:
void LimparOBuferDeEntrada(void);
unsigned short int Menu(void);
void Engadir(FILE * ficheiro, signed long int rexistro);
void Borrar(FILE * ficheiro, signed long int rexistro);
void Consultar(FILE * ficheiro, signed long int rexistro);

int main(int argc, char * argv[])
{
 // Declaración de variables:
 FILE * ficheiro;
 char rutadoficheiro[LONXITUDERUTA];
 unsigned short int lonxitudedacadea;
 char resposta;
 signed int comprobacion;
 unsigned short int escolla; // Escolla do menú.
 signed long int rexistro; // Número do rexistro co que se vai traballar.

 // Análise dos argumentos introducidos:
 if(argc == 2)
 {
  // Gárdase a ruta fornecida como primeiro argumento:
  strcpy(rutadoficheiro, argv[1]);
 }
 else
 {
  if(argc > 2) // Se usuario introduciu argumentos de máis...
  {
   printf("Introduciu máis argumentos dos que require a execución do programa.\n");
   printf("Que quere facer?\n");
   printf(" 1. Continuar a execución do programa (por defecto) ou\n");
   printf(" 2. saír?\n");
   resposta = getchar();
   if(resposta != '\n') // Se se introduciu algún carácter antes te premer INTRO:
	LimparOBuferDeEntrada();
   if(resposta == '2') // Se o usuario decidiu saír...
	return 0;
  }

  do
  {
   // Pídese o nome do ficheiro:
   printf("Introduza o nome do ficheiro do que quere ler os datos:\n");
   fgets(rutadoficheiro, LONXITUDERUTA, stdin);

   lonxitudedacadea = strlen(rutadoficheiro);
  }
  while(lonxitudedacadea == 1);
  rutadoficheiro[lonxitudedacadea-1] = '\0'; // Bórrase o salto de liña.
 }
 
 // Ábrese o ficheiro que se atopa na ruta indicada polo usuario:
 ficheiro = fopen(rutadoficheiro, "r+");

 if(ficheiro == NULL) // Se non se deu aberto o ficheiro...
 {
  printf("O ficheiro «%s» non existe, quere crealo (S/n)? ",rutadoficheiro);
  resposta = getchar();
  if(resposta != '\n') // Se se introduciu algún carácter antes te premer INTRO:
   LimparOBuferDeEntrada();
  if(resposta == 'n') // Se o usuario decidiu saír...
   return 0;
  else // Se o usuario decidiu crear o ficheiro...
  {
   // Ábrese en modo de «lectura e escritura forzando a súa creación»:
   ficheiro = fopen(rutadoficheiro, "w+");
  }
 }
 
 while(-1)
 {
  // Chamada ao menú:
  escolla = Menu();
  
  switch(escolla)
  {
   case 1:
	// Pedir o número do rexistro:
	do
	{
	 printf("Introduza a posición do rexistro que quere engadir: ");
	 comprobacion = scanf("%ld",&rexistro); LimparOBuferDeEntrada();
	}
	while(comprobacion != 1 || rexistro < 1);
	Engadir(ficheiro, rexistro);
	break;
	
   case 2:
	// Pedir o número do rexistro:
	do
	{
	 printf("Introduza a posición do rexistro que quere borrar: ");
	 comprobacion = scanf("%ld",&rexistro); LimparOBuferDeEntrada();
	}
	while(comprobacion != 1 || rexistro < 1);
	Borrar(ficheiro, rexistro);
	break;
	
   case 3:
	// Pedir o número do rexistro:
	do
	{
	 printf("Introduza a posición do rexistro que quere consultar: ");
	 comprobacion = scanf("%ld",&rexistro); LimparOBuferDeEntrada();
	}
	while(comprobacion != 1 || rexistro < 1);
	Consultar(ficheiro, rexistro);
	break;
	
   case 4:
   default:
	// Peche do ficheiro:
	comprobacion = fclose(ficheiro);
	if(comprobacion == EOF)
	 printf("Houbo un erro ao pechar o ficheiro «%s»,\npecharase automaticamente ao rematar a execución do programa.\n",rutadoficheiro);
 
	// Saída correcta do programa.
	return 0;
  }
 }
}

void LimparOBuferDeEntrada(void)
{
 // Declaración de variables:
 int caracter;
 
 // Proceso de limpeza:
 while ( (caracter = fgetc(stdin)) != EOF && caracter != '\n' );
}

unsigned short int Menu(void)
{
 // Declaración de variables:
 signed int comprobacion;
 unsigned short int escolla;
 
 printf("\n");
 printf("Que quere facer?\n");
 printf(" 1. Engadir un rexistro.\n");
 printf(" 2. Eliminar un rexistro.\n");
 printf(" 3. Consultar un rexistro en pantalla.\n");
 printf(" 4. Saír (por defecto).\n");
 printf("Opción: ");
 comprobacion = scanf("%hu",&escolla); LimparOBuferDeEntrada();
 if(escolla >= 1 && escolla <= 4 || comprobacion == 1)
  return escolla;
 else
  return 4;
}

void Engadir(FILE * ficheiro, signed long int rexistro)
{
 // Declaración de variables.
 signed int comprobacion;
 estrutura * temporal;
 signed long int tamano;
 signed long int diferencia;
 unsigned short int indice;
 char resposta;
 unsigned short int lonxitudedacadea;
 
 // Comprobar se existe o ficheiro:
 if(ficheiro == NULL)
 {
  printf("Non se puido dar de alta un rexistro: o ficheiro dos rexistros non está aberto.\n");
  return;
 }

 // Calcular o tamaño actual do ficheiro:
 comprobacion = fseek(ficheiro, 0L, SEEK_END);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido dar de alta un rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  return;
 }
 tamano = ftell(ficheiro)/(long)sizeof(*temporal);
 
 // Asignarlle tamaño á estrutura “temporal”:
 temporal = (estrutura *) malloc(sizeof(*temporal));
 
 if(rexistro > tamano)// Se non hai espazo para o rexistro...
 {
  // Comprobar canto espazo adicional fai falla:
  diferencia = rexistro - tamano;
  
  // Marcar como lixo os novos rexistros que se van engadir:
  temporal[0].marca = 0;
   
  // Ampliar o ficheiro ata poñer o punteiro ao principio do novo rexistro (espazo adicional necesario -1).
  fwrite(temporal, sizeof(*temporal), diferencia-1, ficheiro);
 }
 else
 {
  // Situar o punteiro de lectura e escritura ao principio do rexistro:
  comprobacion = fseek(ficheiro,(rexistro - 1L)*(long)sizeof(*temporal), SEEK_SET);
  if(comprobacion)
  {
   printf("Non se puido dar de alta un rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
   // Libérase a memoria dinámica reservada:
   free(temporal);
   return;
  }

  // Intentar ler o rexistro:
  fread(temporal, sizeof(*temporal), 1, ficheiro);
  
  if(temporal[0].marca != 0) // Se a marca do rexistro sinala que é un rexistro activo...
  {
   // ...preguntar ao usuario se quere substituír os datos actuais ou volver ao menú.
   printf("Aparentemente, o rexistro xa contén os datos dun alumno:\n");
	
	// Datos do alumno actual:
	printf(" | Codigo: %s.\n", &temporal[0].codigo[0]);
	printf(" | Nome: %s.\n", &temporal[0].nome[0]);
	printf(" | Idade: %hu.\n", temporal[0].idade);
	printf(" | Notas: %.2f, %.2f e %.2f.\n", temporal[0].notas[0], temporal[0].notas[1], temporal[0].notas[2]);
	printf(" | Nota final: %.0f.\n",temporal[0].notafinal);
   
   printf("Que quere facer?\n");
   printf(" 1. Substituír os datos actuais con novos datos (por defecto) ou\n");
   printf(" 2. volver ao menú?\n");
   resposta = getchar();
   if(resposta != '\n') // Se se introduciu algún carácter antes te premer INTRO:
	LimparOBuferDeEntrada();
   if(resposta == '2') // Se o usuario decidiu volver ao menú...
   {  
	// Libérase a memoria dinámica reservada:
	free(temporal);
  
	return;
   }
  }
 }

 // Pídense os datos do novo alumno:
 printf("Datos do alumno:\n");
 
  // Código.
  printf(" Código: ");
  fgets(temporal[0].codigo, LONXITUDECODIGO+1, stdin);
  lonxitudedacadea = strlen(temporal[0].codigo);
  
  while(temporal[0].codigo[LONXITUDECODIGO-1] == '\n' || lonxitudedacadea < LONXITUDECODIGO)
  {
   printf(" → O código introducido é curto de máis. Introduza un código correcto.\n");
   printf(" Código: ");
   fgets(temporal[0].codigo, LONXITUDECODIGO+1, stdin);
   lonxitudedacadea = strlen(temporal[0].codigo);
  }
  
  LimparOBuferDeEntrada();
  
  // Nome.
  printf(" Nome: ");
  fgets(temporal[0].nome, LONXITUDENOME, stdin);
  lonxitudedacadea = strlen(temporal[0].nome);
  temporal[0].nome[lonxitudedacadea-1] = '\0';
  
  // Idade.
  do
  {
   printf(" Idade: ");
   comprobacion = scanf("%hu",&temporal[0].idade); LimparOBuferDeEntrada();
  }
  while(comprobacion != 1);
  
  // Notas.
  for(indice = 0; indice < CANTIDADENOTAS; indice++)
  {
   do
   {
	printf(" Nota %d: ", indice+1);
	comprobacion = scanf("%f",&temporal[0].notas[indice]); LimparOBuferDeEntrada();
   }
   while(comprobacion != 1);
  }
  
  // Calcúlase a nota final.
  temporal[0].notafinal = (temporal[0].notas[0] + temporal[0].notas[1] + temporal[0].notas[2]) / CANTIDADENOTAS;
  
  // Márcase o rexistro coma existente (-1).
  temporal[0].marca = (unsigned short int)-1;
  
 // Ponse o punteiro de lectura e escritura ao principio do rexistro:
 comprobacion = fseek(ficheiro,(rexistro - 1L)*(long)sizeof(*temporal), SEEK_SET);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido continuar dando de alta un novo rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  // Libérase a memoria dinámica reservada:
  free(temporal);
  return;
 }

 // Grávanse nese rexistro.
 fwrite(temporal, sizeof(*temporal), 1, ficheiro);
 
 // Libérase a memoria dinámica reservada:
 free(temporal);
 
 // Saída correcta da función:
 return;
}

void Borrar(FILE * ficheiro, signed long int rexistro)
{
 // Declaración de variables.
 signed int comprobacion;
 estrutura * temporal;
 signed long int tamano;
 signed long int diferencia;
 char resposta;
 
 // Comprobar se existe o ficheiro:
 if(ficheiro == NULL)
 {
  printf("Non se puido borrar o rexistro: o ficheiro dos rexistros non está aberto.\n");
  return;
 }

 // Calcular o tamaño actual do ficheiro:
 comprobacion = fseek(ficheiro, 0L, SEEK_END);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido borrar o rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  return;
 }
 tamano = ftell(ficheiro)/(long)sizeof(*temporal);
 
 if(rexistro > tamano)
 {
  printf("Non se puido borrar o rexistro: non hai tal rexistro.\n");
  return;
 }
 // Situar o punteiro de lectura e escritura ao principio do rexistro:
 comprobacion = fseek(ficheiro,(rexistro - 1L)*(long)sizeof(*temporal), SEEK_SET);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido borrar o rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  return;
 }
 
 // Asignarlle tamaño á estrutura “temporal”:
 temporal = (estrutura *) malloc(sizeof(*temporal));

 // Intentar ler o rexistro:
 fread(temporal, sizeof(*temporal), 1, ficheiro);
 
 if(temporal[0].marca == 0) // Se a marca do rexistro sinala que é lixo...
 {
  printf("Non se puido borrar o rexistro: xa fora borrado, ou creárase baleiro.\n");
  // Libérase a memoria dinámica reservada:
  free(temporal);
  return;
 }
 
 // Visualización dos datos actuais:
 printf(" | Codigo: %s.\n", &temporal[0].codigo[0]);
 printf(" | Nome: %s.\n", &temporal[0].nome[0]);
 printf(" | Idade: %hu.\n", temporal[0].idade);
 printf(" | Notas: %.2f, %.2f e %.2f.\n", temporal[0].notas[0], temporal[0].notas[1], temporal[0].notas[2]);
 printf(" | Nota final: %.0f.\n",temporal[0].notafinal);
 
 // Petición de confirmación antes de borrar o ficheiro:
 printf("Está seguro de que quere borrar o rexistro?\n");
 printf(" 1. Si (por defecto).\n");
 printf(" 2. Non (volver ao menú).\n");
 resposta = getchar();
 if(resposta != '\n') // Se se introduciu algún carácter antes te premer INTRO:
  LimparOBuferDeEntrada();
 if(resposta == '2') // Se o usuario decidiu volver ao menú...
 {  
  // Libérase a memoria dinámica reservada:
  free(temporal);
  return;
 }
 
 temporal[0].marca = 0; // Márcase como lixo o rexistro temporal.
 
 // Ponse o punteiro de lectura e escritura ao principio do rexistro:
 comprobacion = fseek(ficheiro,(rexistro - 1L)*(long)sizeof(*temporal), SEEK_SET); 
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido continuar borrando o rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  // Libérase a memoria dinámica reservada:
  free(temporal);  
  return;
 }

 // Grávanse o rexistro marcado.
 fwrite(temporal, sizeof(*temporal), 1, ficheiro);
 
 // Libérase a memoria dinámica reservada:
 free(temporal);
 
 // Saída correcta da función:
 return;
}

void Consultar(FILE * ficheiro, signed long int rexistro)
{
 // Declaración de variables.
 signed int comprobacion;
 estrutura * temporal;
 signed long int tamano;
 signed long int diferencia;
 
 // Comprobar se existe o ficheiro:
 if(ficheiro == NULL)
 {
  printf("Non se puido consultar o rexistro: o ficheiro dos rexistros non está aberto.\n");
  return;
 }

 // Calcular o tamaño actual do ficheiro:
 comprobacion = fseek(ficheiro, 0L, SEEK_END);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido consultar o rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  return;
 }
 tamano = ftell(ficheiro)/(long)sizeof(*temporal);
 
 if(rexistro > tamano)
 {
  printf("Non se puido consultar o rexistro: non hai tal rexistro.\n");
  return;
 }
 // Situar o punteiro de lectura e escritura ao principio do rexistro:
 comprobacion = fseek(ficheiro,(rexistro - 1L)*(long)sizeof(*temporal), SEEK_SET);
 if(comprobacion)
 {
  printf("Non se puido consultar o rexistro: houbo un erro ao ler o ficheiro.\n");
  return;
 }
 
 // Asignarlle tamaño á estrutura “temporal”:
 temporal = (estrutura *) malloc(sizeof(*temporal));

 // Intentar ler o rexistro:
 fread(temporal, sizeof(*temporal), 1, ficheiro);
 
 if(temporal[0].marca == 0) // Se a marca do rexistro sinala que é lixo...
 {
  printf("Non se puido ler o rexistro: xa fora borrado, ou creárase baleiro.\n");
  // Libérase a memoria dinámica reservada:
  free(temporal);
  return;
 }
 
 // Visualización dos datos actuais:
 printf(" | Codigo: %s.\n", &temporal[0].codigo[0]);
 printf(" | Nome: %s.\n", &temporal[0].nome[0]);
 printf(" | Idade: %hu.\n", temporal[0].idade);
 printf(" | Notas: %.2f, %.2f e %.2f.\n", temporal[0].notas[0], temporal[0].notas[1], temporal[0].notas[2]);
 printf(" | Nota final: %.0f.\n",temporal[0].notafinal);
 
 // Libérase a memoria dinámica reservada:
 free(temporal);
 
 // Saída correcta da función:
 return;
}