Exercicios de ortografía en lingua galega/b-v

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Galilibro
ORTOGRAFÍA
Wikibooks-logo.svg
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
OUTROS GALILIBROS
Ex. morfosintaxe
Ex. léxico

Exercicio[editar]

COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V":

VIVA ESPAÑAáter, __v_ermello, __b_esgo, __b_erza, ___im___io, _v__oda, __b_oitre, v___ulto, a_v__elá, a_v_eleira, automób__il, _v__aldeirar, _b__aleirar, _v_aleiro, _v__enia, b___irollo, __v_iruxe, b__ol_b_oreta, chi_v_o, dé_b__eda, dúb__ida, a_v_ultar, conb__oi, corb__eta, cov__arde, co_v_ardía, chuv__asco, chu_v_asqueiro, de_b__alar, dev__ecer, escara_b_ello, escarv___ar, es_v__elteza, esv___elto, garab___anzo, ga__ián, gra___ar, gra___ación, gra___ado, gra___ata, pa___illón, pel___e, tre___o, __aixela, fi___ela, mara__illa, mara___illar, mara___illoso, mó___il, mo___iliza___le, mo___ilización, mo___ilizado, mo___ilizar, ou___ear, pe___ida, re___entar, ri___eira, tro___ador, ace___ro, adi___al, a___ó, a___ogacía, a___ogado, a___oengo, a___ogar, á___rego, a___ogado, a___ultado, ___aixela, ___alado, ___aranda, _b__arrer, ___arredoiro, __v_asoira, ___asoirada.

Solución[editar]

Váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro, benia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escaravello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.