Exercicios de ortografía en lingua galega/b-v

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
ORTOGRAFÍA
Wikibooks-logo.svg
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
OUTROS GALILIBROS
Ex. morfosintaxe
Ex. léxico

o galego ven de Galicia

Exercicio[editar]

COMPLETA as seguintes palabras con "B" ou "V":

_v_áter, _v__ermello, __v_esgo, __b_erza, _b__im_b__io, _v__oda, _v__oitre, __v_ulto, a_v__elá, a_v_eleira, automó_v_il, _b__aldeirar, __b_aleirar, _b_aleiro, __v_enia, __v_irollo, __v_iruxe, _b_olb__oreta, chiv__o, dé_b__eda, dú_b_ida, av__ultar, con_v_oi, cor_b_eta, cob__arde, co_b_ardía, chu_v_asco, chu_v_asqueiro, de_b__alar, de_b_ecer, escara_v_ello, escar_v__ar, es_b__elteza, es__b_elto, gara__b_anzo, ga_v_ián, gra_v__ar, gra_v__ación, gra_v__ado, grab___ata, pa_v__illón, pel_b__e, tre_b__o, _v_aixela, fi_v__ela, marav__illa, mara_v__illar, mara_v__illoso, mó_b__il, mo_b__iliza__b_le, mo_b__ilización, mo__b_ilizado, mo_b__ilizar, ou__v_ear, pe_b__ida, re_v__entar, ri__b_eira, tro__v_ador, ace__b_ro, adi_v__al, a_v__ó, a_v__ogacía, a_v__ogado, a_b__oengo, a_v__ogar, á_b__rego, a_v__ogado, a_v__ultado, _v__aixela, __b_alado, __b_aranda, __b_arrer, _b__arredoiro, __v_asoira, _v__asoirada.

Solución[editar]

Váter, vermello, vesgo, verza, vimbio, voda, voitre, vulto, abelá, abeleira, automóbil, baldeirar, baleirar, baleiro, benia, birollo, viruxe, bolboreta, chibo, débeda, dúbida, avultar, convoi, corveta, covarde, covardía, chuvasco, chuvasqueiro, devalar, devecer, escaravello, escarvar, esvelteza, esvelto, garavanzo, gabián, gravar, gravación, gravado, gravata, pavillón, pelve, trevo, vaixela, fibela, marabilla, marabillar, marabilloso, móbil, mobilizable, mobilización, mobilizado, mobilizar, ouvear, pebida, rebentar, ribeira, trobador, acevro, adival, avó, avogacía, avogado, avoengo, avogar, ávrego, avogado, avultado, vaixela, valado, varanda, varrer, varredoiro, vasoira, vasoirada.