Saltar ao contido

Literatura de posguerra e léxico

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Littera

[editar]
  • En que dúas institucións (un xornal e unha editorial) publicaron os autores da Xeración das Festas Minervais?
  • Cales son as características da Xeración das Festas Minervais?
  • Cales son as catro etapas do teatro da posguerra e as súas características básicas?
  • Menciona brevemente as etapas e líñas poéticas de Uxío Novoneyra, Manuel María e Antón Avilés de Taramancos
  • Escribe catro obras poéticas de Xose Luís Méndez Ferrín
  • Quen era Heriberto Bens?
  • Quen ten máis obras publicadas, Xose Luís Méndez Ferrín ou Xohana Torres?
  • Quen é o escritor desta foto?
  • Cales son as tres etapas temporais (xeracións) da poesía da posguerra?
 • En que década naceron tódolos autores da Xeración das Festas Minervais?

 • Eis dous poemas dos que vimos na clase. Compáraos dicindo o que teñen de similar e o que teñen de diferente. Utiliza a temática, os autores, os recursos e a estrutura para xustificalo.

 • Cales son as características básicas da Nova Narrativa Galega?
 • Quen era Brais Pinto?
 • Que autor inicia a Nova Narrativa Galega?
 • Que elementos utiliza Celso Emilio Ferreiro para simbolizar conceptos positivos?
 • Escribe cinco países do mundo onde a lingua oficial sexa o portugués.
 • Cal é a dobre clasificación da obra de Neira Vilas?
 • Cal (ou que, ou cando) é a "longa noite de pedra" de Celso Emilio Ferreiro?
 • Relaciona cada autor co seu lugar:
 1. Uxío Novoneyra / Cangas do Morrazo
 2. Manuel María / Celanova
 3. Antón Avilés de Taramancos / O Courel
 4. Xosé Luís Méndez Ferrín / Noia
 5. Bernardino Graña / Ourense
 6. Celso Emilio Ferreiro / Terra Chá
 • Relaciona os colectivos con cadanseu xénero:
 1. poesía / Brais Pinto
 2. prosa / O Facho
 3. teatro / Festas Minervais
 • Relaciona cada autor con a onde emigrou:
 1. Antón Avilés de Taramancos / Colombia
 2. Celso Emilio Ferreiro / Cuba
 3. Xosé Neira Vilas / Venezuela
 • Escribe o autor de cada un dos seguintes libros:
 1. Concerto de outono
 2. Cantos caucanos
 3. Onde o mundo se chamaba Celanova
 4. Do Courel a Compostela
 5. Terra Chá
 6. Castelao en Cuba
 • Relaciona cada elemento dunha columna con só un da outra:
 1. Celso Emilio Ferreiro / estilo satírico
 2. Vento ferido / autobiografía
 3. Amor de Artur / materia de Bretaña
 4. A orella no buraco / María Xosé Queizán
 5. A galiña azul / Carlos Casares
 6. Concerto de outono / Luz Pozo Garza

London Grammar

[editar]
 • Completa as seguintes palabras con CI ou con Z segundo correspondan co galego normativo:
 1. XUSTI____A
 2. GRA____AS
 3. TRAI____ÓN
 4. PREOCUPA____ÓN
 5. DOA____ÓN
 6. CONCIEN____A
 7. PREXUÍ____O
 8. MENOSPRE____O
 9. APAREN____A
 10. CREN____A
 • Completa as seguintes coa vogal ou combinación de vogais que correspondan co galego normativo:
 1. O____NTE
 2. SA____NTE
 3. INGRED____NTE
 4. SOBRESAL____NTE
 5. FREC____NTE
 6. PAC____NTE
 7. CR____NTE
 8. PERTENC____NTE
 9. INFL____NTE
 10. mov____mento
 • Define as seguintes palabras:
 • o po quente dos camiños faime ALANCAR (176:1, Neira Vilas)
 • o verde contrastaba co negro ENFURRUXADO (177:2, Mª X Queizán)
 • ESPÍRONO e atárono a un amieiro (178:3, Carlos Casares); polos soutos ESPIDOS do Nadal (230:1, Novoneyra); A lúa é unha tola que anda ESPIDA (230:3, Celso Emilio)
 • polos SOUTOS espidos do Nadal (230:1, Novoneyra)
 • un neno louro en preces SULAGADO (206:3, Celso Emilio); a compartir SULAGOS con doces palmípedas (207:5, Pozo Garza)
 • e toda cousa ha de pagar seu DESMO (206:4, Díaz Castro)
 • Cos labio exaltados bicábasme nas TEMPAS (207:5, Pozo Garza)
 • espirais, caracolas, ESVÁSTICAS solares (207:5, Pozo Garza)
 • Panos ESFIAÑADOS na nebra (230:1, Novoneyra); FIAÑAS de nebra (230:1, Novoneyra)
 • Panos esfiañados da NEBRA (230:1, Novoneyra); fiañas de NEBRA (230:1, Novoneyra)
 • rubindo e baixando á GAIOLA do aire (230:1, Novoneyra)
 • en busca dun CAVORCO (230:1, Novoneyra)
 • Pagarán TRABUCOS os poetas (230:3, Celso Emilio)
 • Dáse este BANDO en tal e cal (230:3, Celso Emilio)
 • Declara o ORÁCULO (232:6, Xohana Torres)
 • o zunido dos VAGALUMES (232:7, Avilés de Taramancos)
 • terra de ESMORECER, patria do vento! (233:8, Ferrín)

Previous T1-2

[editar]
 • 1. =
 • =
 • Resume brevemente os principais tipos de poesía de C~ (1)
 • Repara nas palabras subliñadas e sinala o timbre da vogal tónica en cada unha deles: mozos, alleos, aceite, patrón, setenta, historia, homes, vento, ceo, ouro

2. Indica o xénero masculino ou feminino das seguintes palabras (1)

 • ECLIPSE
 • CALOR
 • CARRAXE
 • SANGUE
 • COSTUME
 • NARIZ
 • EME
 • LEITE
 • MEL
 • 3. Acentúa de ser necesario as seguintes palabras (2)
 • ATMOSFERA
 • PRESA (medida)
 • REPTIL
 • FLUOR
 • VIUVA
 • AZUIS
 • LITIO
 • ACNE
 • RUIDO
 • CURTIU
 • HEROE
 • MANIA
 • PAXARO
 • FAROIS
 • AUGA
 • VEN (ver)
 • EL
 • DA (contracción)
 • AEREA
 • AREA (medida de superficie)
 • 3. Situación sociolingüística da lingua galega no primeiro terzo do século XX e iniciativas de dignificación xurdidas nesa época (2,5)
 • 4. Identifica o bloque dialectal ó que pertence cada unha destas oracións e sinala tódolos trazos polos cales chegas a esa conclusión (1,5)
 • O verao pasado estiven en Cambados e iste ano estarei na casa cos cas
 • Cuantos anos levais dicindo que teño que cambiar de zapatos?
 • Meu amigho, escuita ben: parese que che viron hoxe na taberna

postprevious 1rec 21X

[editar]
 • 1. Le e responde:
 • Sinala o tema principal do texto, encádrao nalgunha das liñas temáticas do autor e xustifícao brevemente (1)
 • Indica o resto de tendencias literarias do autor, así como obras relevantes de cada unha (1)
 • Indica os bloques dialectais ós que poden pertencer as seguintes palabras e xustifícao indicando as formas equivalentes nos outros bloques: masán, iste (1)
 • 2. Acentúa onde cómpre (1)
 • Esculpiu unha pomba coas as abertas e no bico unha pola de loureiro.
 • Se queres ves e asi ves que ven a actuación.
 • Cando estades vos nunha me sinto so, e moi curioso
 • 3. Completa con V ou B onde corresponda (1):
 • ____ouza
 • ____ila____ial
 • ____ulto
 • ____oitre
 • ____odaia
 • ____isi____le
 • a____eleira
 • ____ola
 • sara____
 • so____er____ia
 • 4. Explica a diferenza entre os seguintes pares de palabras (1)
 • bovina / bobina
 • votar / botar
 • 5. Expón as características xerais da obra de Noriega Varela, cita algunha obra relevante e encádrao cronoloxicamente (2)
 • 6. Busca unha palabra de nivel culto como sinónimo das seguintes palabras (1):
 • dubidar
 • oculista
 • morrer
 • agasallo
 • 7. Forma o plural (1):
 • cadril
 • noz
 • hotel
 • áxil
 • tándem
 • fax
 • fol
 • oasis
 • difícil
 • tren

postprevious 1rec Eli 21X

[editar]
 • Expón as características xerais da obra literaria de Noriega Varela, cita algunha obra relevante e encádrao cronoloxicamente (2)
 • Expón as características xerais da obra literaria de Castelao e explica a súa obra narrativa (3)
 • A lingua galega nos anos 50. Explica a súa situación indicando o contexto histórico e sinala as iniciativas a prol da mesma (2.5)

[editar]
 • Rescribe con H: coetáneo, coerente, coabitar, aí, ai (verbo), desonra, ábil, ucha (1)
 • Indica sinónimo ou define: atenuante, apelación (1)
 • Expón as características xerais da obra de Cunqueiro, cita algunha obra relevante e encádrao cronoloxicamente (2)
 • A normativización do galego: definición, cronoloxía e principais acontecementos relevantes (2)

1T

[editar]
 • boa/voa
 • ben/ven/vén
 • revelar/rebelar
 • ____OUZA, ____ILA____IAL, ____ULTO, ____OITRE, ____ODA, ____ISI____LE, A____ELEIRA, ____OLA, SARA____IA, SO____ER____IA