Microsoft Visual Basic 6/Traballar con bases de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Microsoft Visual Basic 6
← Volver a Introdución ás bibliotecas Traballar con bases de datos Seguir con Crear controis de usuario


Para traballar con ficheiros de base de datos de Access necesitaremos primeiro activar a referencia á biblioteca DAO.

Abrir unha base de datos e unha táboa[editar]

De volta ao programa, deberemos acceder ao código fonte e na parte superior engadir as seguintes liñas de código:

'Variables para o uso dunha base de datos
Dim dBase As Database
Dim rRexistro As RecordSet 'Serán necesarios tantos rexistros como táboas teña a base de datos

Logo, na función de carga do programa ─ou na que nos interese─ engadiremos o seguinte código:

Set basededatos = OpenDatabase(App.Path & "\basededatos.mdb")

Ademais, para que a base de datos se peche ao saír do programa, na función de saída (Unload) do programa ─ou noutra que queiramos─ engadiremos a seguinte liña de código:

basededatos.Close 'Péchase a base de datos

Agora xa sabemos como abrir unha base de datos. Agora aprenderemos a abrir unha táboa dentro desa base de datos. Para facelo deberemos utilizar a seguinte liña de código:

Set taboa = basededatos.OpenRecordSet("Nometaboa") '«taboa» é o nome da táboa

E por suposto, para pechala utilizaremos o mesmo procedemento que coa base de datos:

taboa.Close

Comprobar se unha táboa está baleira[editar]

Se unha táboa estivese valeira, a súa propiedade «EOF» estará a False. Sabendo isto, pódese saber facilmente se a táboa ten ou non datos mediante un simple If.

If taboa.EOF = False Then
  ' A táboa ten datos
Else
  ' A táboa está baleira
End If

Moverse por unha táboa[editar]

Para moverse por unha táboa poden utilizarse os seguintes procedementos.

taboa.MoveFirst 	'Movémonos ao primeiro rexistro da táboa.
taboa.MoveLast 	'Movémonos ao último rexistro da táboa.
taboa.MoveNext	'Movémonos ao seguinte rexistro da táboa.
  taboa.MoveFirst	'Movémonos ao rexistro anterior da táboa.

Obter un valor dun campo[editar]

Para obter un valor dun campo concreto da fila actual dunha táboa, utilízase o procedemento Fields. A este procedemento pasaráselle o nome do campo concreto cuxo valor ─para a fila actual─ se quere obter.

O seguinte podería servir como exemplo:

variable = taboa.Fields("campo")

Engadir datos a unha táboa[editar]

Agora introduciremos datos na táboa que xa abrimos anteriormente. Farémolo mediante un novo procedemento:

Private Sub CargarAsCaixas()
  variable = taboa.Fields(0) '«variable» debe definirse previamente.
End Sub

A liña de código que hai dentro do proceso anterior selecciona o contido do primeiro campo da táboa que abrimos en «taboa».


Microsoft Visual Basic 6
← Volver a Introdución ás bibliotecas Traballar con bases de datos Seguir con Crear controis de usuario