Saltar ao contido

MySQL/Funcións de tempo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MySQL
← Volver a Funcións numéricas Funcións de tempo


Cómpre recordar que as datas deben introducirse coma cadeas de texto, isto é, entre comiñas simples:

'2009-12-25'

Momentos actuais[editar]

CURDATE(), CURRENT_DATE()
Devolve a data actual en formato: AAAA-MM-DD
CURTIME(), CURRENT_TIME()
Devolve a hora actual en formato: hh:mm:ss
NOW(), CURRENT_TIMESTAMP()
Devolve o momento actual en formato: AAAA-MM-DD hh:mm:ss

Obter elementos dunha data ou hora[editar]

YEAR(data)
Devolve o ano entre 1000 e 9999 da data que lle pasemos.
MONTH(data)
Devolve o mes da data que lle pasemos en formato numérico (1-12).
DAY(data), DAYOFMONTH(data)
Devolve o día do mes da data que lle pasemos en formato numérico (1-31).
DAYOFWEEK(data)
Devolve o día da semana da data que lle pasemos en formato numérico (1-7).
DAYOFYEAR(data)
Devolve o día do ano da data que lle pasemos en formato numérico (1-366).
HOUR(hora)
Devolve as horas da hora que lle pasemos, con valores entre 0 e 23.
MINUTE(hora)
Devolve os minutos da hora que lle pasemos, con valores entre 0 e 59.
SECOND(hora)
Devolve os minutos da hora que lle pasemos, con valores entre 0 e 59.

Datas e cadeas de caracteres[editar]

STR_TO_DATE(cadea,formato)
Cando lle fornecemos unha cadea cunha data e outra que indica o formato no que está a data que lle fornecemos, devolve un valor temporal no formato que utiliza MySQL, ben só de data, ben só de hora ou ben de ambas, segundo a información da cadea coa data que se forneceu.
DATE_FORMAT(data,formato)
Devolve a data fornecida no formato especificado.
GET_FORMAT(tipo de dato temporal,tipo de formato)
Devolve unha cadea co formato do tipo de formato fornecido, para o tipo de dato temporal especificado.
MAKEDATE(ano,día do ano)
Devolve a data correspondente ao día especificado do ano especificado. Se lle pasamos un argumento igual a cero ou inferior, o resultado será nulo (NULL).

Operacións con datas[editar]

DATEDIFF(data maior, data menor)
Devolve a diferencia en días entre as dúas datas fornecidas.
FROM_DAYS(días)
Xera unha data en formato de MySQL a partir dunha cantidade de días. Resulta útil en combinación con DATEDIFF.
DATE_ADD(data,intervalo)
Permite incrementar unha data nun intervalo de tempo na unidade que queiramos.
Exemplo:
DATE_ADD('2009-09-02', INTERVAL 3 MONTH) /* devolvería 2009-12-02 */MySQL
← Volver a Funcións numéricas Funcións de tempo