Saltar ao contido

Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre suxeito e predicado

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Cuestionario sobre suxeito e predicado[editar]

Preguntas[editar]

1. O suxeito dunha oración é un sintagma nominal que se caracteriza por non concordar co verbo en número e persoa.
Verdadeiro
Falso
2. Escolle a secuencia correspondente á definición.
Suxeito léxico, suxeito gramatical, concordancia, discordancia.
 • É un sintagma nominal que realiza a función de suxeito.
 • É a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).
 • Está constituído polas desinencias do verbo que achegan as nocións de número e persoa.
3. Completa
En "As aves de rapina comen preas"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "As aves de rapina" é o...
 • "Comen preas" é o...
 • "Comen" é o...
 • A 3ª persoa de singular é o...
4. En "Os voitres son aves preeiras"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "Os voitres" é o...
 • "son" é o...
 • A 3ª persoa de plural é o...
 • "son aves preeiras" é o...
5. En "Eu tenteei o prognóstico do psicanalista"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "tenteei" é o...
 • "Eu" é o...
 • "tenteei o prognóstico do psicanalista" é o...
 • A 1ª persoa do singular é o...
6. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é unha 3ª persoa de plural.
Verdadeiro
Falso
7. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é a 2ª persoa de plural.
Verdadeiro
Falso
8. O suxeito léxico é un sintagma nominal que se compón polos seguintes elementos (escolle polo menos unha resposta)
Un elemento obrigado, o NÚCLEO (substantivo ou vocábulo equivalente: pronome persoal, adxectivo substantivado...).
Un predicado nominal.
Un predicado.
Un predicado verbal.
Un ou varios elementos non obrigados, os determinantes (artigo, demostrativo, indefinido, posesivo ou numeral).
Un complemento directo.
Un ou varios elementos non obrigados, os modificadores (adxectivos ou sintagmas preposicionais).
Un complemento indirecto.
Un sintagma verbal.
Un complemento circunstancial.
9. O mellor sistema para recoñecer o suxeito é... (escolle polo menos unha resposta)
Preguntar quen realiza a acción verbal. A resposta será o suxeito da oración.
Escoller o sintagma que apareza na oración en primeiro lugar. O que aparece en primeiro lugar é sempre o suxeito.
Cambiar de número e/ou de persoa a forma verbal. Aquilo que varíe conxuntamente co verbo será o suxeito.
10. O predicado verbal caracterízase por estar constituído por... (escolle polo menos unha resposta)
Verbos como "ser", "estar" ou sinónimos.
Verbos que expresan accións ou procesos.
Todos os verbos que non sexan "ser", "estar" ou sinónimos.
Verbos que expresan estados.
11. Características do predicado nominal
(escolle polo menos unha resposta)
Forma oracións copulativas ou atributivas.
Ten un verbo predicativo.
Forma oracións predicativas.
Mediante verbos como ser ou estar, expresa estados ou calidades .
Ten un verbo atributivo ou copulativo.
12. Sinala toda oración que teña un predicado nominal.
Comeu unha botifarra.
O meu titor no Instituto aldraxoume.
O burrico está cheo de cotra.
Teu curmán é un lambecricas.
13. Escribe o suxeito de "A Xoel sempre lle agradan todas as películas".
Resposta
14. Escribe o suxeito de "A túa cónxuxe ten o antollo dun anteface".
Resposta
15. Escribe o suxeito de "Para o construtor son necesarios eses materiais xa".
Resposta
16. Escribe o suxeito de "A bixutería foi elaborada polo máis enganido dos operarios".
Resposta
17. Escribe o suxeito de "Hoxe ó médico non lle preocupou o teu pai".
Resposta
18. Escribe o suxeito de "Para o efeminado do teu amigo todo o conto éche cousa do demo".
Resposta
19. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito gramatical é...
ela
A ela
as túas andrómenas
3ª persoa de singular
3ª persoa de plural
lle
nunca
20. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito léxico é...
ela
A ela
as túas andrómenas
3ª persoa de singular
3ª persoa de plural
lle
nunca
21. Escribe o suxeito de "Os asasinos foron ameazados polos policías con metralladoras".
Resposta
22. Escribe o suxeito de "Oxalá a vós vos saia ben o exame".
Resposta
23. Escribe o suxeito de "O libro do teu amigo perdino eu".
Resposta
24. Escribe o suxeito de "Pola túa comuñón, esta mañá veu o cura a casa".
Resposta

Solucións[editar]

1. O suxeito dunha oración é un sintagma nominal que se caracteriza por non concordar co verbo en número e persoa.
Verdadeiro
Falso
2. Escolle a secuencia correspondente á definición.
Suxeito léxico, suxeito gramatical, concordancia, discordancia.
 • É un sintagma nominal que realiza a función de suxeito.suxeito léxico
 • É a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).concordancia
 • Está constituído polas desinencias do verbo que achegan as nocións de número e persoa.suxeito gramatical
3. Completa
En "As aves de rapina comen preas"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "As aves de rapina" é o...suxeito léxico
 • "Comen preas" é o...predicado
 • "Comen" é o...núcleo do predicado
 • A 3ª persoa de singular é o...suxeito gramatical
4. En "Os voitres son aves preeiras"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "Os voitres" é o... suxeito léxico
 • "son" é o...núcleo do predicado
 • A 3ª persoa de plural é o...suxeito gramatical
 • "son aves preeiras" é o...predicado
5. En "Eu tenteei o prognóstico do psicanalista"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "tenteei" é o... núcleo do predicado
 • "Eu" é o...suxeito léxico
 • "tenteei o prognóstico do psicanalista" é o...predicado
 • A 1ª persoa do singular é o...suxeito gramatical
6. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é unha 3ª persoa de plural.
Verdadeiro
Falso
7. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é a 2ª persoa de plural.
Verdadeiro
Falso
8. O suxeito léxico é un sintagma nominal que se compón polos seguintes elementos (escolle polo menos unha resposta)
Un elemento obrigado, o NÚCLEO (substantivo ou vocábulo equivalente: pronome persoal, adxectivo substantivado...).
Un predicado nominal.
Un predicado.
Un predicado verbal.
Un ou varios elementos non obrigados, os determinantes (artigo, demostrativo, indefinido, posesivo ou numeral).
Un complemento directo.
Un ou varios elementos non obrigados, os modificadores (adxectivos ou sintagmas preposicionais).
Un complemento indirecto.
Un sintagma verbal.
Un complemento circunstancial.
9. O mellor sistema para recoñecer o suxeito é... (escolle polo menos unha resposta)
Preguntar quen realiza a acción verbal. A resposta será o suxeito da oración
Escoller o sintagma que apareza na oración en primeiro lugar. O que aparece en primeiro lugar é sempre o suxeito.
Cambiar de número e/ou de persoa a forma verbal. Aquilo que varíe conxuntamente co verbo será o suxeito.
10. O predicado verbal caracterízase por estar constituído por... (escolle polo menos unha resposta)
Verbos como "ser", "estar" ou sinónimos.
Verbos que expresan accións ou procesos.
Todos os verbos que non sexan "ser", "estar" ou sinónimos.
Verbos que expresan estados.
11. Características do predicado nominal
(escolle polo menos unha resposta)
Forma oracións copulativas ou atributivas.
Ten un verbo predicativo.
Forma oracións predicativas.
Mediante verbos como ser ou estar, expresa estados ou calidades .
Ten un verbo atributivo ou copulativo.
12. Sinala toda oración que teña un predicado nominal.
Comeu unha botifarra.
O meu titor no Instituto aldraxoume.
O burrico está cheo de cotra.
Teu curmán é un lambecricas.
13. Escribe o suxeito de "A Xoel sempre lle agradan todas as películas".
Respostatodas as películas
14. Escribe o suxeito de "A túa cónxuxe ten o antollo dun anteface".
RespostaA túa cónxuxe
15. Escribe o suxeito de "Para o construtor son necesarios eses materiais xa".
Respostaeses materiais
16. Escribe o suxeito de "A bixutería foi elaborada polo máis enganido dos operarios".
RespostaA bixutería
17. Escribe o suxeito de "Hoxe ó médico non lle preocupou o teu pai".
Respostao teu pai
18. Escribe o suxeito de "Para o efeminado do teu amigo todo o conto éche cousa do demo".
Respostatodo o conto
19. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito gramatical é...
ela
A ela
as túas andrómenas
3ª persoa de singular
3ª persoa de plural
lle
nunca
20. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito léxico é...
ela
A ela
as túas andrómenas
3ª persoa de singular
3ª persoa de plural
lle
nunca
21. Escribe o suxeito de "Os asasinos foron ameazados polos policías con metralladoras".
RespostaOs asasinos
22. Escribe o suxeito de "Oxalá a vós vos saia ben o exame".
Respostao exame
23. Escribe o suxeito de "O libro do teu amigo perdino eu".
Respostaeu
24. Escribe o suxeito de "Pola túa comuñón, esta mañá veu o cura a casa".
Respostao cura