Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre suxeito e predicado

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Cuestionario sobre suxeito e predicado[editar]

Preguntas[editar]

1. O suxeito dunha oración é un sintagma nominal que se caracteriza por non concordar co verbo en número e persoa.
U+2610.svg Verdadeiro
U+2610.svg Falso
2. Escolle a secuencia correspondente á definición.
Suxeito léxico, suxeito gramatical, concordancia, discordancia.
 • É un sintagma nominal que realiza a función de suxeito.
 • É a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).
 • Está constituído polas desinencias do verbo que achegan as nocións de número e persoa.
3. Completa
En "As aves de rapina comen preas"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "As aves de rapina" é o...
 • "Comen preas" é o...
 • "Comen" é o...
 • A 3ª persoa de singular é o...
4. En "Os voitres son aves preeiras"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "Os voitres" é o...
 • "son" é o...
 • A 3ª persoa de plural é o...
 • "son aves preeiras" é o...
5. En "Eu tenteei o prognóstico do psicanalista"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "tenteei" é o...
 • "Eu" é o...
 • "tenteei o prognóstico do psicanalista" é o...
 • A 1ª persoa do singular é o...
6. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é unha 3ª persoa de plural.
U+2610.svg Verdadeiro
U+2610.svg Falso
7. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é a 2ª persoa de plural.
U+2610.svg Verdadeiro
U+2610.svg Falso
8. O suxeito léxico é un sintagma nominal que se compón polos seguintes elementos (escolle polo menos unha resposta)
U+2610.svg Un elemento obrigado, o NÚCLEO (substantivo ou vocábulo equivalente: pronome persoal, adxectivo substantivado...).
U+2610.svg Un predicado nominal.
U+2610.svg Un predicado.
U+2610.svg Un predicado verbal.
U+2610.svg Un ou varios elementos non obrigados, os determinantes (artigo, demostrativo, indefinido, posesivo ou numeral).
U+2610.svg Un complemento directo.
U+2610.svg Un ou varios elementos non obrigados, os modificadores (adxectivos ou sintagmas preposicionais).
U+2610.svg Un complemento indirecto.
U+2610.svg Un sintagma verbal.
U+2610.svg Un complemento circunstancial.
9. O mellor sistema para recoñecer o suxeito é... (escolle polo menos unha resposta)
U+2610.svg Preguntar quen realiza a acción verbal. A resposta será o suxeito da oración.
U+2610.svg Escoller o sintagma que apareza na oración en primeiro lugar. O que aparece en primeiro lugar é sempre o suxeito.
U+2610.svg Cambiar de número e/ou de persoa a forma verbal. Aquilo que varíe conxuntamente co verbo será o suxeito.
10. O predicado verbal caracterízase por estar constituído por... (escolle polo menos unha resposta)
U+2610.svg Verbos como "ser", "estar" ou sinónimos.
U+2610.svg Verbos que expresan accións ou procesos.
U+2610.svg Todos os verbos que non sexan "ser", "estar" ou sinónimos.
U+2610.svg Verbos que expresan estados.
11. Características do predicado nominal
(escolle polo menos unha resposta)
U+2610.svg Forma oracións copulativas ou atributivas.
U+2610.svg Ten un verbo predicativo.
U+2610.svg Forma oracións predicativas.
U+2610.svg Mediante verbos como ser ou estar, expresa estados ou calidades .
U+2610.svg Ten un verbo atributivo ou copulativo.
12. Sinala toda oración que teña un predicado nominal.
U+2610.svg Comeu unha botifarra.
U+2610.svg O meu titor no Instituto aldraxoume.
U+2610.svg O burrico está cheo de cotra.
U+2610.svg Teu curmán é un lambecricas.
13. Escribe o suxeito de "A Xoel sempre lle agradan todas as películas".
Resposta
14. Escribe o suxeito de "A túa cónxuxe ten o antollo dun anteface".
Resposta
15. Escribe o suxeito de "Para o construtor son necesarios eses materiais xa".
Resposta
16. Escribe o suxeito de "A bixutería foi elaborada polo máis enganido dos operarios".
Resposta
17. Escribe o suxeito de "Hoxe ó médico non lle preocupou o teu pai".
Resposta
18. Escribe o suxeito de "Para o efeminado do teu amigo todo o conto éche cousa do demo".
Resposta
19. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito gramatical é...
U+2610.svg ela
U+2610.svg A ela
U+2610.svg as túas andrómenas
U+2610.svg 3ª persoa de singular
U+2610.svg 3ª persoa de plural
U+2610.svg lle
U+2610.svg nunca
20. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito léxico é...
U+2610.svg ela
U+2610.svg A ela
U+2610.svg as túas andrómenas
U+2610.svg 3ª persoa de singular
U+2610.svg 3ª persoa de plural
U+2610.svg lle
U+2610.svg nunca
21. Escribe o suxeito de "Os asasinos foron ameazados polos policías con metralladoras".
Resposta
22. Escribe o suxeito de "Oxalá a vós vos saia ben o exame".
Resposta
23. Escribe o suxeito de "O libro do teu amigo perdino eu".
Resposta
24. Escribe o suxeito de "Pola túa comuñón, esta mañá veu o cura a casa".
Resposta

Solucións[editar]

1. O suxeito dunha oración é un sintagma nominal que se caracteriza por non concordar co verbo en número e persoa.
☒.svg Verdadeiro
Check mark.svg Falso
2. Escolle a secuencia correspondente á definición.
Suxeito léxico, suxeito gramatical, concordancia, discordancia.
 • É un sintagma nominal que realiza a función de suxeito.suxeito léxico
 • É a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).concordancia
 • Está constituído polas desinencias do verbo que achegan as nocións de número e persoa.suxeito gramatical
3. Completa
En "As aves de rapina comen preas"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "As aves de rapina" é o...suxeito léxico
 • "Comen preas" é o...predicado
 • "Comen" é o...núcleo do predicado
 • A 3ª persoa de singular é o...suxeito gramatical
4. En "Os voitres son aves preeiras"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "Os voitres" é o... suxeito léxico
 • "son" é o...núcleo do predicado
 • A 3ª persoa de plural é o...suxeito gramatical
 • "son aves preeiras" é o...predicado
5. En "Eu tenteei o prognóstico do psicanalista"
Núcleo do predicado, suxeito léxico, suxeito gramatical, predicado.
 • "tenteei" é o... núcleo do predicado
 • "Eu" é o...suxeito léxico
 • "tenteei o prognóstico do psicanalista" é o...predicado
 • A 1ª persoa do singular é o...suxeito gramatical
6. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é unha 3ª persoa de plural.
☒.svg Verdadeiro
Check mark.svg Falso
7. En "Encirrastes o can contra min", o suxeito gramatical é a desinencia de número e persoa e dinos que o suxeito da oración é a 2ª persoa de plural.
Check mark.svg Verdadeiro
☒.svg Falso
8. O suxeito léxico é un sintagma nominal que se compón polos seguintes elementos (escolle polo menos unha resposta)
Check mark.svg Un elemento obrigado, o NÚCLEO (substantivo ou vocábulo equivalente: pronome persoal, adxectivo substantivado...).
☒.svg Un predicado nominal.
☒.svg Un predicado.
☒.svg Un predicado verbal.
Check mark.svg Un ou varios elementos non obrigados, os determinantes (artigo, demostrativo, indefinido, posesivo ou numeral).
☒.svg Un complemento directo.
Check mark.svg Un ou varios elementos non obrigados, os modificadores (adxectivos ou sintagmas preposicionais).
☒.svg Un complemento indirecto.
☒.svg Un sintagma verbal.
☒.svg Un complemento circunstancial.
9. O mellor sistema para recoñecer o suxeito é... (escolle polo menos unha resposta)
☒.svg Preguntar quen realiza a acción verbal. A resposta será o suxeito da oración
☒.svg Escoller o sintagma que apareza na oración en primeiro lugar. O que aparece en primeiro lugar é sempre o suxeito.
Check mark.svg Cambiar de número e/ou de persoa a forma verbal. Aquilo que varíe conxuntamente co verbo será o suxeito.
10. O predicado verbal caracterízase por estar constituído por... (escolle polo menos unha resposta)
☒.svg Verbos como "ser", "estar" ou sinónimos.
Check mark.svg Verbos que expresan accións ou procesos.
Check mark.svg Todos os verbos que non sexan "ser", "estar" ou sinónimos.
☒.svg Verbos que expresan estados.
11. Características do predicado nominal
(escolle polo menos unha resposta)
Check mark.svg Forma oracións copulativas ou atributivas.
☒.svg Ten un verbo predicativo.
☒.svg Forma oracións predicativas.
Check mark.svg Mediante verbos como ser ou estar, expresa estados ou calidades .
Check mark.svg Ten un verbo atributivo ou copulativo.
12. Sinala toda oración que teña un predicado nominal.
☒.svg Comeu unha botifarra.
☒.svg O meu titor no Instituto aldraxoume.
Check mark.svg O burrico está cheo de cotra.
Check mark.svg Teu curmán é un lambecricas.
13. Escribe o suxeito de "A Xoel sempre lle agradan todas as películas".
Respostatodas as películas
14. Escribe o suxeito de "A túa cónxuxe ten o antollo dun anteface".
RespostaA túa cónxuxe
15. Escribe o suxeito de "Para o construtor son necesarios eses materiais xa".
Respostaeses materiais
16. Escribe o suxeito de "A bixutería foi elaborada polo máis enganido dos operarios".
RespostaA bixutería
17. Escribe o suxeito de "Hoxe ó médico non lle preocupou o teu pai".
Respostao teu pai
18. Escribe o suxeito de "Para o efeminado do teu amigo todo o conto éche cousa do demo".
Respostatodo o conto
19. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito gramatical é...
☒.svg ela
☒.svg A ela
☒.svg as túas andrómenas
☒.svg 3ª persoa de singular
Check mark.svg 3ª persoa de plural
☒.svg lle
☒.svg nunca
20. En "A ela nunca lle parecen ben as túas andrómenas" o suxeito léxico é...
☒.svg ela
☒.svg A ela
Check mark.svg as túas andrómenas
☒.svg 3ª persoa de singular
☒.svg 3ª persoa de plural
☒.svg lle
☒.svg nunca
21. Escribe o suxeito de "Os asasinos foron ameazados polos policías con metralladoras".
RespostaOs asasinos
22. Escribe o suxeito de "Oxalá a vós vos saia ben o exame".
Respostao exame
23. Escribe o suxeito de "O libro do teu amigo perdino eu".
Respostaeu
24. Escribe o suxeito de "Pola túa comuñón, esta mañá veu o cura a casa".
Respostao cura