Bash/mv

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Bash
← Volver a ls mv Seguir con pwd


Nótese que o ficheiro orixinal desaparecerá, e pasará a estar situado na nova ruta. Para copiar un ficheiro sen borralo, úsese cp.

Move un ficheiro dun lugar a outro. Como primeiro argumento forneceráselle a ruta orixinal do ficheiro, e como segundo argumento a ruta á que se moverá este. Véxase o seguinte exemplo:

mv /ruta/orixinal/do/ficheiro /nova/ruta/para/o/ficheiro

Se o segundo argumento, en lugar dunha nova ruta para o ficheiro é un directorio que xa existe, mv moverá o ficheiro orixinal a dito directorio mantendo o nome orixinal do ficheiro.

mv /ruta/orixinal/do/ficheiro /novo/directorio/


Bash
← Volver a ls mv Seguir con pwd