Saltar ao contido

SQL/Expresións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< SQL
SQL
← Volver a SELECT Expresións Seguir con Predicados


Dentro dunha sentencia de consulta SELECT podemos realizar operacións de todo tipo, non só aritméticas, de cara á presentación da información. Isto faise mediante o que coñecemos coma expresións. Nunha sentencia, estas operacións poden utilizarse tanto tras a palabra clave SELECT como tras a palabra clave WHERE.

Con valores numéricos as únicas operacións posibles son as catro básicas: sumar (+), restar (-), multiplicar (*) e dividir (/). Pero tanto para valores numéricos como para calquera outro (temporal ou alfanumérico) podemos valernos de funcións.

AS[editar]

AS permite cambiar de cara a unha consulta o título dun campo, ben sexa un campo real ou un campo creado por nós, froito dalgunha operación aritmética ou do uso de CONCAT. Exemplo:

SELECT produto,prezo,prezo*1.16 AS 'Prezo con IVE' FROM produtos;

Este exemplo constaría de tres campos consultados: produto, prezo e Prezo con IVE.

CONCAT[editar]

CONCAT permítenos crear columnas de datos a partir dunha ou máis cadeas, incorporando aos resultados, ademáis do froito de operacións aritméticas, o resultado de unir cadeas de texto cos resultados de ditas operacións ou con valores «en bruto» dun campo.

CONCAT permite facer operacións de suma (+), resta (-), multiplicación (*) e división (/).

CONCAT fornece unha gran variedade de aplicacións, así que máis que poñer un exemplo de cada unha destas, cómpre limitarse a explicar o seu funcionamento esencial. Esta é a súa estrutura básica dentro dunha sentencia SELECT:

SELECT campo1, campo2, CONCAT(...) FROM taboa;

Eses puntos suspensivos substituiríanse por unha serie de campos, datos, cadeas de texto ou expresións aritméticas, todo separado por comas, que darían como resultado un novo campo que aparecería ao realizarmos a consulta. Imaxinemos unha táboa cunha lista de persoas e tres campos: nome, apelidos e idade:

SELECT CONCAT(nome,' ',apelidos,', de ',idade,' anos') FROM persoas ORDER BY apelidos ASC;

Nesta consulta obteremos unha única columna onde, integrados nunha bonita cadea de texto, amosaranse os datos nome, apelidos e idade de cada individuo. Esta consulta obtería unha lista con elementos coma:

Elena Rodríguez Freire, de 26 anos
Manuel García Foz, de 64 anos

As comiñas simples (') delimitan cadeas de texto, espazos incluídos, e cadeas e valores están separados por comas (,). Asemade, poderiamos incluír operacións aritméticas:

SELECT CONCAT(nome,' ',apelidos,', de ',idade,' anos, e terá ',anos+1,' o ano que ven') FROM persoas ORDER BY apelidos ASC;

Obtendo resultados coma:

Elena Rodríguez Freire, de 26 anos, e terá 27 o ano que ven
Manuel García Foz, de 64 anos, e terá 65 o ano que ven


SQL
← Volver a SELECT Expresións Seguir con Predicados