Formación e orientación laboral/Conciliación da vida laboral e familiar

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Formación e orientación laboral
← Volver a Medidas xerais de emprego Conciliación da vida laboral e familiar Seguir con A xornada laboral


A aprobación da Lei Orgánica 3/2007. para a Igualdade Efectiva de Homes e Mulleres supuxo a reconsideración das políticas públicas de cara ás familias e ao investimento na aprendizaxe. O obxectivo da lei é o de facer efectivo o dereito da igualdade ─de trato e de oportunidades─ entre homes e mulleres, con independencia do campo.

Tras a aprobación da lei orgánica, fixéronse certas modificacións no Estatuto dos Traballadores. En cuestión de tempo de traballo, as principais modificacións foron:

34.8
Dereito a adaptar a duración e distribución da xornada laboral para facer efectivo o dereito á conciliación.
37.3.b
Ampliación do permiso retribuído por enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar do traballador (ata o 2º grao).
37.4
Ampliación do permiso de lactación en casos de parto múltiple e posibilidade de acumulalo a xornadas completas (pai ou nai). Incremento proporcional ao número de fillos. Pode substituírse o devandito permiso por redución da xornada á metade.
37.5
Redución da xornada por razón de garda legal de menores de 8 anos, ou persoas con descapacidade (física, psíquica ou sensorial) que non dispoñan de retribución. Tamén para o coidado de familiares que non se vallan por si mesmos e sen retribución.
38.3
Poder gozar de vacacións nunha data diferente ao descanso ou baixa por maternidade.
45.1.d, 48.4
Con respecto á suspensión do contrato por maternidade. Ampliación en supostos específicos como descapacidade do fillo, matizacións en canto ao gozo do descanso por parte do pai, ampliacións en caso de hospitalización do neonato, etc.
45.1.d, 48 bis
Suspensión contractual por paternidade de 13 días ininterrompidos ampliables a dous máis por cada fillo a partir do segundo en supostos de parto, adopción ou acollemento múltiple.
46.2
Redución do período mínimo de excedencia de 2 anos a catro meses. A máxima mantense en 5 anos.
46.3
Fraccionamento das excedencias por coidado de fillos ou doutros familiares.


Formación e orientación laboral
← Volver a Medidas xerais de emprego Conciliación da vida laboral e familiar Seguir con A xornada laboral