Formación e orientación laboral/Extinción do contrato de traballo/Exemplos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


Causas que orixinan a extinción do contrato de traballo[editar]

Alexandre traballa en «VELASVIR, S.A.», unha pequena empresa de reparación e mantemento de equipos de son. Alexandre incorporouse cun contrato de traballo por obra ou servizo determinado que tiña por obxecto a realización de tarefas de inspección dos equipos de son contratados para os eventos organizados polo concello de Monforte de Lemos (Lugo), localidade onde está situada a empresa.

As causas ás que se refire o artigo 49.1 do Estatuto dos Traballadores implican a fin da relación laboral:

  1. Por vontade de ambas as dúas ou algunha das partes: mutuo acordo entre o xerente de «VELASVIR, S.A.» e Alexandre ou dimisión deste último.
  2. O paso do tempo para o que foi contratado: a fin do servizo (inspección de todos os equipos de son contratados para os eventos organizados polo concello).
  3. Feitos obxectivos como, por exemplo, o falecemento ou a invalidez de Alexandre, a xubilación do xerente de «VELASVIR, S.A.» ou situación de forza maior que cheguen a imposibilitar a prestación do servizo (inundacións, incendios, terremotos, etc.).
  4. Incumprimentos das obrigas laborais por calquera das partes dando lugar ao despedimento ou mesmo á extinción por vontade do traballador: non se efectúa rigorosamente o pagamento do salario, realización de funcións que non lle corresponden a Alexandre, ofensas verbais, faltas continuadas de asistencia ao traballo, etc.
  5. Causas organizativas, técnicas, económicas, de produción ou de forza maior polas que a empresa procede á extinción (causas obxectivas) ou ao despedimento colectivo.

Abuso de dereito por parte do empresario[editar]

Iria traballa en «OUTRORA, S.A.», cun contrato no que se indicou que recibiría unha formación técnica para adaptarse ao posto. O suposto no que a empresa extingue o contrato alegando que Iria non acadou o rendemento esperado sería considerado abuso de dereito por parte do empresario se a Iria non se lle proporcionou a formación técnica que precisa para conseguir un rendemento óptimo.