GNU Core Utilities/chmod

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
GNU Core Utilities
← Volver a chgrp chmod Seguir con chown


chmod (de change mode, «cambiar o modo» en inglés[1]) cambia os permisos de lectura, escritura e execución dun ficheiro ou directorio (recurso). Estes permisos especifícanse ben mediante unha cadea de caracteres ou ben mediante tres cifras en sistema octal, situados a continuación da orde. A sintaxe fundamental sería a seguinte:

chmod rwxr-x--- /ruta/ao/recurso
chmod 750 /ruta/ao/recurso

Os dous exemplos anteriores terían o mesmo resultado.

Representación dos permisos[editar]

Cadea de caracteres[editar]

Un exemplo dunha cadea de caracteres representando uns permisos sería a seguinte: rwxr-x---, onde:

r: permisos de lectura.
w: permisos de escritura.
x: permisos de execución.
-: sen permiso.

Dita cadea contén 9 caracteres. Estres caracteres, agrupados de tres en tres, corresponden por orde aos permisos do dono do recurso, os permisos dos usuarios pertencentes ao grupo do recurso, e os permisos do resto dos usuarios. En cada grupo de tres, o primeiro carácter é o de lectura, o segundo o de escritura e o terceiro o de execución. Cando un permiso está garantido, aparecerá a letra correspondente no oco correspondente, e cando dito permiso non estea garantido, no lugar da letra aparecerá un guión (-).

Así, o exemplo anterior (rwxr-x---) implica que:

  • Dono: todos os permisos garantidos.
  • Grupo: garantidos permisos de lectura e execución, mais non de escritura.
  • Outros usuarios: ningún permiso garantido.

Cifras octais[editar]

Se se prefire, estes grupos de tres caracteres poden expresarse cunha cifra en sistema octal. Para iso, considerarase unha letra coma un 1 e un guión coma un 0:

--- = 000 = 0
--x = 001 = 1
-w- = 010 = 2
-wx = 011 = 3
r-- = 100 = 4
r-x = 101 = 5
rw- = 110 = 6
rwx = 111 = 7

Usando os números en sistema octal, o exemplo inicial podería presentarse como: 750. O efecto sería o mesmo.

Notas[editar]

  1. Referido ao modo en que se accede aos recursos.

Véxase tamén[editar]

Outras ordes[editar]

  • ls -l, que permite ver os permisos dun recurso.


GNU Core Utilities
← Volver a chgrp chmod Seguir con chown