Programación en linguaxes estruturadas/Elementos dun programa

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Programación en linguaxes estruturadas
← Volver a Diagramas de fluxo Elementos dun programa Seguir con Outros elementos


Identificadores[editar]

Existen dous tipos de identificadores:

  • Identificadores xa instalados: as palabras reservadas da linguaxe de programación que utilicemos.
  • Identificadores do usuario: son os establecidos polo desenvolvedor. É o caso das variables, os novos tipos de datos, as constantes simbólicas, as funcións...

Constantes[editar]

As constantes son datos que non cambian durante a execución do programa. Poden ser de dous tipos:

  • Literais: os datos constantes do programa en si mesmo (cadeas de texto, números, etc.).
  • Simbólicas: aquelas variables ás que o desenvolvedor lles pon nome.

Variables[editar]

Unha variable é un espazo de memoria interna reservado para o almacenamento dun dato, que pode variar a cada instante do procesamento.

Para toda variable temos que declarar:

  • Identificador: a cada variable hai que asignarlle un identificador, o que manexará o desenvolvedor para referirse a esa variable (espazo de memoria).
  • Tipo de dato: segundo o tipo de datos posibles que conterá dita variable, teremos que asignarlle a esta un tipo de dato, é dicir, indicarlle como se vai representar o dato en dito espazo.

Asemade, aínda que non se declare, unha variable ten outras propiedades, coma o tamaño ou lonxitude, é dicir, o número de bytes de información que ocupa, así coma o enderezo, que é o identificador da primeira cela da variable (o primeiro byte da memoria que ocupa).

Expresións[editar]

Unha expresión é unha combinación de variables e/ou de constantes relacionadas entre si por operadores.

Expresións aritméticas[editar]

As expresións aritméticas obteñen como resultado un dato de tipo numérico. Entre os seus operadores atopamos: suma, resta, complemento a dous (cambio de signo), multiplicar, dividir...

Expresións alfanuméricas[editar]

Expresións lóxicas[editar]

Entre os seus operadores están: e, ou, non...

Expresións relacionais[editar]

O resultado das expresións relacionais é un certo (distinto de cero) ou un falso (cero). Entre os seus operadores atopámonos con: maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, distinto de que, igual que...


Programación en linguaxes estruturadas
← Volver a Diagramas de fluxo Elementos dun programa Seguir con Outros elementos