Formación e orientación laboral/Marco normativo básico. Dereitos e deberes

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Formación e orientación laboral
← Volver a Danos derivados do traballo Marco normativo básico. Dereitos e deberes Seguir con Riscos, enfermidades e a súa prevención


O dereito á vida e á integridade física ─dereitos fundamentais─ son o punto de partida do conxunto de normas que pretenden protexer eficazmente ao traballador dos riscos aos que está exposto.

Estrutura[editar]

O punto de partida da regulación en materia de seguridade e saúde laboral é a Directiva Marco[1], pola que se insta a que os Estados membros poñan en vigor as disposicións legais, regulamentarias e administrativas necesarias en materia de seguridade e saúde laboral. Desta emana a Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais (LPRL), mediante un acto de transposición da devandita Directiva Europea ao dereito interno español.

En segundo lugar, é indispensable indicar que a estrutura da Lei de Prevención de Riscos Laborais permite articular un corpo básico de garantías e responsabilidades en materia de seguridade e saúde laboral, debido ao cal a empresa leva a cabo a acción preventiva baixo a aplicación dos principios establecidos no artigo 15: evitar os riscos, avaliar os que non se poidan evitar, combatelos dende a orixe, adaptar o traballo á persoa, ter en conta a evolución técnica, substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo, planificar a prevención, antepoñer as medidas de protección colectivas ás individuais e instruír axeitadamente aos traballadores.

Dereitos e deberes[editar]

O terceiro capítulo da Lei de Prevención de Riscos Laborais recolle os artigos referidos aos dereitos e obrigas na materia.

Dereitos e deberes da empresa[editar]

 • Protexer ao persoal.
 • Informar, consultar e considerar as propostas do persoal.
 • Protexer especificamente traballadores sensibles, menores e embarazadas.
 • Proporcionar servizos de vixilancia periódica de saúde.
 • Analizar e preparar calquera situación de emerxencia.
 • Aplicar os principios preventivos.
 • Formar en materia de prevención.
 • Proporcionar equipos de protección individual.

Obrigas do traballador[editar]

 • Cumprir as normas a teor da formación e instrución recibidas.
 • Usar axeitadamente os equipos de traballo, equipos e medios de protección.
 • Non incorrer na anulación de calquera dispositivo de seguridade.
 • Informar dos riscos para a seguridade e saúde.
 • Contribuír ao cumprimento das obrigas legais.
 • Cooperar co empresario.

Notas[editar]

 1. Directiva 89/391, do 12 de xuño, da CEE.


Formación e orientación laboral
← Volver a Danos derivados do traballo Marco normativo básico. Dereitos e deberes Seguir con Riscos, enfermidades e a súa prevención