Formación e orientación laboral/Prestación por desemprego

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


A prestación por desemprego está xestionada e controlada polo servizo Público de Emprego Estatal. Está destinada a aquelas persoas que ou ben perden o emprego de forma temporal ou definitiva, ou ben ven reducida temporalmente a súa xornada, por causa dun expediente de regulación de emprego, nunha terceira parte.

Os requisitos necesarios para poder obter a prestación por desemprego son os seguintes:

 • Estar afiliado e de alta, ou situación asimilada.
 • Atoparse en situación legal de desemprego (explícase máis adiante).
 • Estar dispoñible activamente para buscar emprego.
 • Non cumprir a idade ordinaria de xubilación.
 • Solicitar a prestación dentro dos 15 días seguintes á data legal de desemprego.

Segundo o artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, unha persoa pasa a estar en situación legal de desemprego cando se extingue a relación laboral por:

 • Un Expediente de Regulación de Emprego (ERE), ou procedemento por concurso.
 • Morte, xubilación ou incapacidade do empresario individual.
 • Despedimento.
 • Despedimento por causas obxectivas.
 • Resolución voluntaria en supostos dos artigos 40, 41, 3, 49.1 m e 50 do Estatuto dos Traballadores.
 • Expiración do tempo convido en contrato ou realización de obra ou servizo.
 • Resolución da relación laboral durante o período de proba.
 • A redución da terceira parte, polo menos, da xornada de traballo.
 • Os traballadores fixos descontinuos, incluídos os que realizan traballos fixos e xornais que se repitan en data, en períodos de inactividade produtiva.
 • O retorno a España de traballadores por extinguírselles a relación laboral no país estranxeiro ─sempre que non obteñan desemprego no devandito país─.
 • Os supostos descritos no apartado 4 do artigo 205, ao producirse cese involuntario e definitivo nos cargos correspondentes.

O período de carencia é de 360 días dentro dos 6 anos inmediatamente anteriores á situación legal de desemprego.

A base reguladora calcularase do seguinte xeito:

En caso de tratarse dun traballador de retribución mensual, a división será entre 6 en vez de entre 180.

A contía da prestación por desemprego ascenderá ao 70% da base reguladora durante os primeiros 180 días, e reducirase ao 60% da base reguladora do día 181 en adiante.

Existen uns topes máximos e mínimos:

 • Mínimos:
  • Sen fillos a cargo: 492'08 €
  • Cun ou varios fillos a cargo: 658'16 €
 • Máximos
  • Sen fillos a cargo: 1.076,44 €
  • Cun fillo a cargo: 1.230'22 €
  • Con dous ou máis fillos: 1.383'99 €

En contratos de tempo parcial os importes dos límites redúcense na proporción á xornada reducida. Asemade, cómpre ter en conta que se consideran fillos a cargo os menores de 26 anos ou maiores con discapacidade que conviven co beneficiario da prestación e non teñen rendas superiores a 624'00 € ao mes (SMI en vigor).

O tempo durante o que se ten dereito á prestación económica por desemprego depende dos días de cotización acreditados:

Días cotizados Días de prestación
De 360 a 539 120
De 540 a 719 180
De 720 a 899 240
De 900 a 1.079 300
De 1.080 a 1.259 360
De 1.260 a 1.439 420
De 1.440 a 1.619 480
De 1.620 a 1.799 540
De 1.800 a 1.979 600
De 1.980 a 2.159 660
A partir de 2.160 720

Cómpre tamén ter en conta as principais obrigas en materia de desemprego

 • do traballador:
  • Cotizar pola continxencia de desemprego (mentres traballa).
  • Presentar en tempo (dende o día seguinte e nun prazo de 15 días) e forma a documentación para efectos de iniciar ou continuar a prestación.
  • Entregar na oficina do INEM a documentación relativa ás causas de suspensión ou extinción do dereito á prestación.
  • Presentar a documentación acreditativa da situación de incapacidade temporal ou maternidade, se se produce durante a prestación de desemprego.
  • Aceptar a colocación axeitada que ofreza a oficina de emprego.
  • Participar en traballos de colaboración social, programas de emprego, accións de promoción, formación, etc.
  • Renovar a demanda de emprego na forma e datas indicadas.
  • Reintegras as prestacións indebidamente percibidas.
 • do empresario:
  • Cotizar pola achega empresarial á continxencia de desemprego.
  • Ingresar as achegas propias e as dos seus traballadores.
  • Entregar no prazo de 10 días dende a fin da relación laboral o certificado de empresa e calquera outra documentación escrita que acredite a situación legal de desemprego do traballador.

A documentación que debe presentarse no INEM para acceder á prestación é:

 • Solicitar a prestación no modelo oficial que proporciona a oficina de emprego, datos de identificación bancaria, declaración de fillos a cargo e as súas rendas, etc.
 • Certificado ou certificados das empresas nas que se traballou nos últimos seis meses.
 • Copia dos documentos oficiais de cotización dos últimos 180 días, se a empresa non segue o sistema de remisión electrónica de documentos (RED) da Seguridade Social.
 • Documentos de identificación: DNI ou pasaporte, ou tarxeta de identidade para estranxeiros.

No que respecta ás situacións que non se consideran desemprego, hai que considerar especialmente: a rescisión voluntaria do contrato de traballo por parte do traballador, ser despedido e non reclamar en tempo e forma axeitados, cando non se exerce o dereito á reincorporación ao posto tras a declaración da improcedencia ou nulidade do despedimento, e cando non se solicite o reingreso ao posto de traballo nos casos e prazos establecidos legalmente.