Formación e orientación laboral/Traballo e saúde. Riscos e causas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Formación e orientación laboral
← Volver a Prestación por desemprego Traballo e saúde. Riscos e causas Seguir con Danos derivados do traballo


Os traballadores afróntanse a diferentes situacións e elementos de risco que poden ocasionar danos para a saúde. É responsabilidade de todos e cada un dos traballadores eliminalos ou, na medida do posible, evitalos.

Riscos profesionais[editar]

O concepto de risco está unido ao de probabilidade. O risco é a posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do seu traballo.

Para comprender o concepto de risco laboral, temos que facer referencia a tres termos:

Gravidade do risco
A gravidade do risco refírese á probabilidade de que se produza o dano en relación á súa severidade. É dicir, en función das consecuencias que pode xerar. Polo tanto, a gravidade dun risco será alta se a probabilidade de que se produza e o dano que pode ocasionar son elevados.
Un exemplo podería ser o de non levar posto o casco de protección nunha obra, dado que existe un alto risco de desprendementos.
Inminencia do risco
Nalgunhas ocasións, existe unha alta probabilidade de que o risco se materialice nun accidente ou suceso non desexado de forma case inmediata, ocasionando ademais danos graves para a saúde.
O artigo 4 da Lei de Prevención define risco laboral grave e inminente como aquel que resulte racionalmente probable que se materialice nun futuro inmediato e que poida supoñer un dano grave para a saúde. Por exemplo, descoidar os medios de protección dun centro hospitalario no que un risco de exposición a un virus mortal.
Perigo
O perigo refírese a un risco cunha posibilidade moi elevada de producir un dano, grave ou non, nun período de tempo moi curto ou de forma inmediata. Un exemplo podería ser o traballador dunha empresa química que se atopa no laboratorio onde hai un escape de gas e acende un chisqueiro.

Localización de riscos[editar]

Unha vez comprendido que o termo está condicionado tanto á maior ou menor probabilidade de que aconteza como á severidade ou consecuencias que poida ocasionar, hai que detectar os riscos, é dicir, localizalos no posto de traballo. Para iso obsérvase:

  • procedementos de traballo ─as actuacións dos traballadores─,
  • equipos, ferramentas e instalacións en xeral, e
  • condicións do ámbito de traballo no que se levan a cabo as tarefas.

Por exemplo, as máquinas que non dispoñen de proteccións axeitadas, os equipos de protección insuficientes, unha deficiente orde e limpeza no lugar de traballo ou un sistema de ventilación inadecuado son condicións inseguras de traballo.

Causas dos riscos[editar]

Vanse diferenciar tres tipos de causas que poden provocar un accidente: as relativas ao sistema de xestión empresarial, as causas básicas e as causas inmediatas ou previas ao suceso non querido nin desexado.

Causas relativas ao sistema de xestión empresarial[editar]

Son todas aquelas que se relacionan coa xestión da prevención dentro da empresa que se materializan nas seguintes fases: avaliación, planificación, execución, control e axuste, e revisión das actividades preventivas.

Causas básicas[editar]

Son aquelas que teñen a súa orixe en factores persoais e factores relativos ao traballo.

As causas básicas axúdannos a explicar o por que se cometen actos inseguros e por que existen condicións inseguras na empresa.

Causas inmediatas[editar]

Actos e condicións que realmente provocan o accidente.

Elementos de risco[editar]

As causas permiten comprender cales son es elementos ou situacións que xeran finalmente os danos nos postos de traballo ou, noutras palabras, os factores de risco.

Elemento de risco é toda condición potencialmente produtora dun dano para a saúde e, polo tanto, a causa que provoca o dano. Estes factores de risco poden ser de seguridade, de hixiene industrial, psicosociais, de xestión ou de procesos.


Formación e orientación laboral
← Volver a Prestación por desemprego Traballo e saúde. Riscos e causas Seguir con Danos derivados do traballo