Adverbio/Perspectiva diacrónica/Étimos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Índice: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[editar]

Galilibro
O ADVERBIO
O concepto
Perspectiva diacrónica
As fronteiras
Adverbialización
Clasificación
Negación, afirmación e

dúbida

Combinatoria
Diante miña
Bibliografía
 • a < prep. AD
 • abaixo < a + baixo
 • abondo < ABUNDU
 • acá < *ACCU HAC
 • acerca < AD CĬRCA
 • acó < **ACCU HUC
 • acolá < *ACCU ILLA
 • adaxo (co... de) < < ADAGIU (proverbio)
 • ademais < a demais < DE MAGIS
 • adiante < a + diante
 • agás < ¿?
 • agora < HAC HORA
 • aí < AD HIC
 • aínda < AD + INDE ‘de alí’ ‘por iso’ ‘de aí’ +AD
 • alá < AD ILLAC
 • alén < AD ILLINC
 • algo < ALIQUOD
 • algures < algún+allures<ALIORSUM
 • alí < AD ILLIC
 • aló < AD ILLUC
 • antano < ANTE ANNU
 • ante < prep. ANTE
 • anvidos ‘contra vontade’ < AD INVITUS
 • aque ‘eis’ < *ACCU/E > ECCE ‘eis’
 • aquí < *ACCU HIC
 • apres < prov. < APRESSU
 • arestora < HAC ISTA HORA
 • arredor (<redor) < ¿RETRO?
 • arriba < a + riba
 • asemade < assomade <AD SUMMANTIM
 • así < <assi <AD SIC
 • assaz < prov. assatz < AD SATIS
 • ata < ar. HATTA (latín TENUS)
 • atrás < AD TRANS
 • avante < AB ANTE
 • axiña < *AGINA

B[editar]

 • baixo < BASSIU
 • balde (en) < ar. bátil ‘inútil’
 • bardante < Xerm. WARDON
 • bastante < de bastar
 • beira < VIRIA
 • ben < adv. BENE

C[editar]

ca (= que causal) < QUIA

 • ca (conparativo) < QUAM
 • cabo < subs. cabo
 • canda < *QUANDO AC
 • cando < QUANDO
 • canto < QUANTU
 • cara a < subs. cara (en latín ERGA, VERSUS)
 • carón (a) < *CARONEM (vulg. CARO CARONIS. CL. CARO CARNIS ‘carne /parentes’)
 • cas(en... de) < Subs. casa
 • case < QUASI ‘coma se’
 • cedo < CITU ‘pronto, rápido’
 • cerca < prep. CĬRCA
 • chou (ó) < apócope de chouto
 • < ¿SALTU?
 • chus ‘máis’ < PLUS
 • cima < subs. CYMA
 • col (en...de) < subs. colo
 • come (med) < QUOMODO ET
 • cotío (a) < lat. tardío COTIDIO
 • coma < QUOMODO AC
 • como < QUOMODO
 • conforme < adx. CONFŎRME
 • consoante < part CONSONANTE
 • contra < prep CONTRA

D[editar]

 • de < prep. DE (latín AB, EX)
 • decote < adv. COTIDIE < DE QUOTIDIE
 • dediante < de + diante
 • deica < de eiquí a
 • dende < DE IN DE
 • dentro < DE INTRO (en latín INTUS)
 • des < DE EX
 • desde < DE EX DE (prep)
 • despois < DE EX POST
 • despós, dempós < DE IN POST
 • detrás < DE TRANS
 • diante < DE IN ANTE
 • disque < med. diz (pres de med. dizer) + que.
 • doado < DONATU
 • dur (a/de dur) ‘firmemnt.’ < AD DURU
 • durante < part. DURANTE

E[editar]

 • e < conx. ET
 • eire ‘onte’ < HERI ‘onte’ ‘hai pouco’
 • eis < ¿EX con influencia de ECCE?
 • eito (a) < a + eito < ICTU ‘golpe’
 • embaixo < en + baixo
 • emproo (a)/ ambroo ou amproo ‘para abaixo’ < IN PRONO ‘inclinado cara o chan’
 • en < prep. ĬN
 • encima < en + cima
 • ende (ou en) < INDE ‘de alí’ ‘por iso’, ‘de aí’
 • enfronte < en+ fronte <FRONTE
 • engorde < IN ORDINEM
 • enriba < en + riba
 • ensembra ‘xunto con, en conxunto’ < fr. ensemble
 • entón < IN TUNC ‘entón’
 • entonces < *INTUNCE < IN TUNCCE
 • entre < prep. INTER
 • escontra < prep EX CONTRA
 • estonces < *EXTUNCE < EX TUNCCE
 • excepto < part. EXCEPTU

F[editar]

 • festiño (a) 'de presa' < FESTINO
 • festo (a)/ enfesto (a): ‘enriba’, ‘para arriba < INFESTU ‘hostil’
 • fora (med. foras) < FORAS (en latín EXTRA)

G[editar]

 • gratis < é latinismo

H[editar]

 • hogano < HOC ANNO
 • hoxe < HODIE

I[editar]

 • i < IBI ‘aquí, alí’
 • incluso < INCLUSU<INCLUDERE
 • incluso < INCLUSU, part. INCLUDERE

J[editar]

 • Juso ‘cara abaixo’ < DEORSUM (adv. ‘cara abaixo’ por influencia de suso)

L[editar]

 • logo < (IN) LOCO ‘lugar’ (lt. ERGO, IGITUR)
 • lonxe < LONGE

M[editar]

 • mais < vulg. MAGIS (cl.SED)
 • máis < MAGIS
 • mal < adv. MALE
 • malia < ¿adv. mal?
 • mañá < *MANEANA<MANE ‘pola mañá’
 • mediante < part. MEDIANTE
 • mellor < MELIOREM
 • menos < MINUS (neutro de MINOR)
 • mente (-) < MENTE ‘mente, ánimo’
 • mentres < med. mentre <dementre <domentre <DUM ‘aínda’ INTERIM ‘entretanto’
 • mesmo < *MEDIPSIMUS< IPSIMUS + MET (agregábase para reforza-lo senso)
 • moito < MULTUS

N[editar]

 • nin < conx. NEC
 • nunca < NUMQUAM < NE ‘no’ UNQUAM ‘algunha vez’

O[editar]

 • onda < *UNDE AC
 • onde < UNDE
 • onte < AD NOCTE
 • ora < AD HORA
 • ou < conx. AUT
 • outrora < outra + hora<ALTERA HORA
 • outrossi ‘tamén’ < outro (ALTERU) + si (SIC)

P[editar]

 • para < PRO AD
 • paseniño < < paso <PASSUM
 • pe (a... de) < PĚDE
 • peor < PEIOREM
 • per < prep. PER
 • pero < PER HOC
 • perto < PRETTU
 • por < prep. PRO (latín OB, PROPER, PER)
 • porén < PRO INDE
 • pois < PŎST
 • pouco < PAUCUS
 • prol (en...de) < med. prol (proveito)
 • prol (subs.) < PRODE< PRODEST

Q[editar]

 • que < interrogativo QUID, funcións de QUOD

R[editar]

 • redro (a) ‘para atrás’ < RETRO
 • rente < <reente< raente <RADENTE (rozante)
 • reo (a) < prov. a re < xerm REDS
 • revés (ó) < REVERSU ‘volto do revés’
 • riba < RIPA

S[editar]

 • salvante < part. SALVATE
 • salvo < adx. SALVU (en latín PRAETER)
 • se < SI
 • segundo < prep. SECUNDU
 • sempre < SEMPER
 • sen < prep. SINE
 • so < prep. SUB
 • só < SOLU
 • sobre < prep. SUPER (latín SUPRA)
 • súpeto (de) < SUBITU ??
 • suso ‘cara arriba’ < SURSUM (adv ‘ de abaixo para arriba)

T[editar]

Galilibro
O ADVERBIO
O concepto
Perspectiva diacrónica
As fronteiras
Adverbialización
Clasificación
Negación, afirmación e

dúbida

Combinatoria
Diante miña
Bibliografía
 • tal vez < TALE VICE
 • tarde < adv. TARDE
 • tirante < part. TIRANTE
 • toas (ás) < < toar < fr.ant. toer ‘tirar de algo’
 • toda vía ‘sempre, constantmt.’ < TOTA VIA
 • toste ‘cedo, de presa’ < prov tost < TOSTU
 • tras < prep. TRANS
 • treu (a) < xerm TREF (¿<cat. Treu?)
 • troques (en) < Subs troque (<trocar <¿?)

U[editar]

 • u < UBI

V[editar]

 • vagar (de) < subs vagar < VAGARE
 • velaí < ver+o+aí
 • velaquí < ver + o +aquí
 • verbo de < VERBU (palabra)

X[editar]

 • xa < IAM
 • xacando < <MED. JA-QUANDO < xa + cando
 • xalundes < IAM ALIUNDE ‘en calquera parte’
 • xamais < oc. ant. ja mais <IAM MAGIS
 • xamais < JAM MAGIS
 • xunta < xunto a
 • xusto < IUSTU ‘conforme a dereito’