Nome/Substantivo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

O substantivo, como outras clases de palabras, pode definirse segundo tres criterios: o morfolóxico, o sintáctico e o semántico. Ningún dos tres é excluínte, senón que, complementándose, contribúen a que o limitemos adecuadamente.

Rafael Seco elixiu o criterio semántico ó relaciona-lo signo cos seus posibles referentes: "Tódolos signos que rodean ó home e poden polo mesmo ser obxecto da linguaxe foron e son designados cun nome [...] Estes nomes [...] son os substantivos ou nomes substantivos"

A Real Academia Española prefire a caracterización morfolóxica e así fala de palabras con morfemas derivativos e flexivos. Claramente morfolóxica é a Gramática de Alcina e Blecua: "As palabras incluídas na clase nome admiten os categorizadores que se denominan xénero, número ou artigo (ou un deles cando menos) na súa realización na mensaxe".

Na Gramática Esencial del Español, Manuel Seco distingue o substantivo pola "súa capacidade de funcionar na oración como núcleo do suxeito, como complemento directo e como complemento indirecto"

Para Victoria Romero Gualda, desde unha perspectiva morfolóxica, o substantivo é unha das palabras chamadas tradicionalmente variables que pode levar morfemas constituíntes de xénero e número, morfemas libres que cambian o significado da base (libre-ría) ou que lle imprimen unha modificación cualitativa. Polo que respecta á forma Romero Gualda observa unha primeira distinción morfolóxica entre adxectivos e substantivos, a incapacidade dos segundos de portar morfemas ponderativos (branquísimo / *paxarísimo). A esta distinción nós engadimos (aínda que é unha valoración morfosintáctica) o feito de seren os morfemas flexivos do substantivo inherentes, mentres que os do adxectivo están condicionados polo contexto.

Funcionalmente, Romero Gualda expresa que o substantivo integra a clase de palabra constituída por aqueles vocábulos ós que corresponde a función privativa de núcleo da frase nominal. Se algunha outra palabra -non inserible na clase substantivo- cumpre estas funcións é por se ter desenvolvido un proceso de transposición.