Saltar ao contido

Curso de lingua galega/Nexos/A conxunción

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre a conxunción
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Hai os seguintes tipos de conxuncións:

 1. Copulativas: e, mais, e mais, a mais, nin, que.
 2. Disxuntivas e distributivas: Ou...ou, cal...cal, nin...nin, ora...ora, quer...quer, sexa...ou, ben...ben, (que)...que, cando...cando, xa...xa, volta...volta.
 3. Adversativas: pero, mais, senón, emporiso, aínda que, inda que, anque, así e todo, así a todo, por iso, e iso que, agora que, porén, ora que, agora ben, ora ben, só que, senón que, fóra de que, sacado que, sacando que, quitado que, quitando que, menos que, a menos que, excepto que, aga que, agás que, bardante que, bardantes que, aínda así, mais tamén, apesar diso.
 4. Completivas: Que, se.
 5. Temporais: cando, mentres, entramentres, namentres,(por: en canto, en tanto, entre tanto, mentres tanto, non ben, (a)inda ben non apenas, así que, axiña que, deseguida que, decontado que, logo que, despois que, despois de que, desque, desde que, dende que, antes que, antes de que, deica que, ata que, até que, sempre que, cada vez que, cando queira que, primeiro que, tódalas veces que, no momento en que, ó paso que, apenas.
 6. Locativas: onde, onde queira que.
 7. Modais: cal, como, segundo, conforme, consoante, tal cal, tal como, tal e como, así como, como queira que, ben como, mal como, sen que, de modo que, de xeito que, de maneira que, de forma que, así tamén, do mesmo xeito que, da mesma sorte que, do mesmo modo que.
 8. Consecutivas: conque, logo, tal...que, tan...que, tanto...que, así que, tanto máis que, de xeito que, de maneira que, de modo que, de forma que, de sorte que, de tal xeito que, de tal maneira que, de tal modo que, de tal forma que, de tal sorte que, polo tanto, xa que logo.
 9. Comparativas: como, coma, tan...como /coma, tanto /-a /-os /-as...como ou coma, igual... que /ca, máis /menos... que /ca /do que.
 10. Condicionais: se, cando, con tal (de: que, conque, caso de que, en caso de que, sempre que, a pouco que, a nada que, catar se, onda non, a non ser que/se, amenos que, quitado que/se, quitando que/se, sacado que/se, sacando que/se, salvo que/se, senón que, a non ser ata, agás que, excepto se, sen que.
 11. Concesivas: Así, malia, (a)inda que, mesmo que, nin que, pese a que, a pesar de que, por pouco que, a pouco que, máis que, por máis que, por moito que, ben que, mal que.
 12. Causais: que, pois, logo, conque, enton, daquela, como, porque, consecuentemente, conseguintemente, así que, así pois, polo tanto, xa que logo, tan/tanto que, por conseguinte, de modo que, de xeito que, de maneira que, de forma que, posto que, dado que, visto que, por causa de que, a causa de que, por cousa de que, por culpa de que, debido a que, unha vez que, visto como, por iso que.
 13. Finais: que, porque, para que, a que, a fin de (que), en favor de que, co fin de (que).


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre a conxunción